06 Bijzondere werkzaamheden
 >  Titel van de toolbox hier
Introductie

Tijdens deze toolboxmeeting worden de veiligheidseisen voor het werken in de nabijheid van hoogspanningskabels besproken.

Werkaanvraag/werkvergunning

Bij werkzaamheden aan of in de nabijheid van hoogspanningsinstallaties, -lijnen of –kabels is een werkaanvraag/werkvergunning noodzakelijk, een werkaanvraag/werkvergunning wordt opgesteld door de werkverantwoordelijke (WV) met een aanwijzing van de netbeheerder. De werkplek mag pas worden vrijgegeven als alle maatregelen zijn genomen, de juiste voorzieningen zijn aangebracht en de werkverantwoordelijke toestemming heeft gegeven om te starten met de werkzaamheden.

Veiligheidsregels

Naast de veiligheidsregels welke gelden binnen Heijmans moet worden voldaan aan de veiligheidsregels zoals opgesteld door de netbeheerder. TenneT is de beheerder van het landelijk hoogspanningsnet in Nederland.

Personeel

 • Ga nooit aan het werk zonder een geldige werkvergunning!
  • De aanwijzingen hieruit moeten besproken zijn met de werknemers.
 • De minimale toegestane leeftijd van de medewerker is gesteld op 18 jaar.
 • Bij werkzaamheden aan de pijpleidingen binnen het beïnvloedingsgebied van de hoogspanningsleidingen, dient verplicht elektrisch isolerend schoeisel te worden gedragen.
 • Afstand tot de hoogspanningsdraden:
  • Tot 150.000 V = 5 meter
  • Boven 150.000 V = 8 meter
 • Permanent toezicht wanneer:
  • Er binnen een afstand van 50 meter uit het hart van de hoogspanningsleiding wordt gewerkt.
 • Binnen het werkgebied van de netbeheerder geldt:
  • Het verplicht dragen van het voor deze werkzaamheden vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), zoals bijvoorbeeld elektrisch isolerend schoeisel.
 • Meld schade altijd bij de netbeheerder!
 • Bij onweer moeten de werkzaamheden onmiddellijk worden gestaakt.

Materieel

 • Laswerkzaamheden moeten tenminste 30 meter van de hoogspanningslijn worden verricht, dit om inductiespanning te voorkomen.
 • Pijpleidingen binnen een afstand van 10 meter van een hoogspanningsleiding moeten bij werkzaamheden te allen tijde worden geaard.
 • De aanwezige veiligheidsaardig van de hoogspanningsmasten staat op de tekening aangegeven.
 • Het dichtstbijzijnde circuit moet spanningsloos worden gemaakt.
 • Het werkgebied dient duidelijk te worden afgebakend door middel van portalen waarover een staaldraad is getrokken met rood/wit lint.

Voertuigen

 • Voertuigen dienen altijd te worden geaard, dit wordt gedaan door het aanbrengen van een ongeïsoleerde kabel of ketting die over de grond sleept (zgn. “metalen sleepketting”). Vast opgestelde machines moeten verbonden zijn met een harde aarding.
 • Als tijdens de werkzaamheden een werktuig (hijskraan, graafmachine, enz.) met de onder spanning staande draad van een hoogspanningsverbinding in contact is of er vindt overslag van een elektrische lading plaats, dan mag de machinist het werktuig in verband met het daaraan verbonden levensgevaar niet verlaten.
  • Het werktuig moet geheel op eigen kracht, dus zonder hulp van andere werktuigen, vrijkomen.
  • Het is van groot belang dat de machinist het voertuig pas verlaat wanneer deze op eigen kracht buiten de gevarenzone is gekomen, of wanneer het elektriciteitsbedrijf meedeelt dat de spanning is afgeschakeld.
 • Materieel zoals hijskranen, mobiele graafmachines, shovels en vrachtauto’s met kieplaadbak moeten zijn voorzien van begrenzers voor het instellen van de hoogte en/of het draaibereik.
 • Hijswerktuigen mogen hun masten niet hoger kunnen maken dan de hoogte van de portalen en de hoogte welke door de beheerder is aangegeven.

Persoonlijke gezondheidseffecten?

Uit onderzoek van de Arbo Unie B.V. is naar voren gekomen dat op onze werkplekken geen gezondheidseffecten zullen optreden, mocht je echter de volgende effecten ervaren:

 • Fosfenen (lichtflitsen in de ogen);
 • Spiercontracties
 • Hartfibrillatie
 • Inductie oppervlaktelading: tintelingen, schokken, vonken.

Ga dan direct weg van je werkplek en meld dit aan je leidinggevende.

Je leidinggevende zal dit melden aan de afdeling Kwaliteit en Veiligheid.

Tips > Voorkom contact met (hoog)spanning op het werk!

Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.