01 Arbozorg en organisatie van de arbeid
 >  Alleen werken
Discussie >
 1. Ik heb altijd contact met één collega/leidinggevende als ik alleen werk
 2. De afspraken over alleen werken zijn mij bekend
 3. Heb je ervaring met alleen werken?
 4. Kun je nog andere maatregelen bedenken die de risico's van alleen werken kunnen beperken?
Introductie

Tijdens deze toolboxmeeting besteden we aandacht aan het onderwerp "Alleen werken".

Alleen werken komt vaker voor dan je zou verwachten. Onder alleen werken wordt verstaan: "Het verrichten van werkzaamheden buiten directe gehoorsafstand en/of het gezichtsveld van collega's of leidinggevenden." Bij gevaar of een ongeval kun je niet terugvallen op collega's.

Werkgevers zijn verplicht de risico’s bij alleen werken zo klein mogelijk te maken, om incidenten te voorkomen.

Volgens de Arbo-wet is de werkgever verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkplek; dit geldt ook voor alleen werken. ln bepaalde situaties is alleen werken niet toegestaan.

Risico's >

Volgens het Arbobesluit geldt er een verbod op alleenwerk bij werkzaamheden:

 • in een ruimte waarin zich een elektrische installatie voor hoogspanning bevindt
 • waarvan de delen niet of onvoldoende zijn beschermd tegen (in)directe aanraking/nadering
 • in een besloten ruimte met gevaar voor verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand of explosie.

Een werkgever moet in zijn Risico-lnventarisatie en -Evaluatie (Rl&E) stilstaan bij de risico's die alleenwerkende werknemers lopen en daartegen passende maatregelen nemen.

De belangrijkste zijn:

 • vallen van hoogte
 • spanningvoerende delen
 • bewegende delen van machines/gereedschappen
 • gevaarlijke stoffen
 • werken naast of boven water
 • aanrijdgevaar
Maatregelen >
 • De werkgever moet in zijn Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) stilstaan bij de risico's die alleenwerkende werknemers lopen en daartegen passende maatregelen nemen
 • Er moet een instructieprogramma zijn voor alleenwerkers, gericht op de individuele risico's en de daaraan gekoppelde maatregelen (inclusief het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen)
 • Ook de procedure voor bedrijfshulpverlening of zelfredding moet hiervan deel uitmaken
 • Herhaal de instructie met de nodige regelmaat
 • Personen met relevante ziektepatronen, zoals epilepsie of die medicijnen gebruiken die het reactievermogen beïnvloeden, mogen niet alleen werken. Meld medicijngebruik bij de leidinggevende
 • De alleenwerker moet zich ook snel en gemakkelijk kunnen beschermen tegen ongewenst of agressief bezoek of indringers
 • Ga eerst na of alleen werken kan worden vermeden
 • Ga in het bedrijf na waar, wanneer en door wie alleenwerk plaatsvindt
 • Stel vast aan welke gevaren de alleenwerkers worden blootgesteld
 • Controleer of de gevaren door passende maatregelen worden tegengegaan
 • Betrek ook de inventaris van eventuele klussenbussen in de Rl&E, zoals EHBO middelen of hulpmiddelen voor klimmen of dalen
 • Maak per werkonderdeel een controlelijstje, dat door de alleenwerker voor de start van de werkzaamheden als afvinklijst moet worden gehanteerd (LMRA)
 • Zorg dat bij de leidinggevenden in het bedrijf altijd bekend is wanneer, waar en welke alleenwerkers aan het werk zijn
 • Laat leidinggevenden steekproefsgewijs toezicht houden op de veiligheid van de alleenwerkers en hun gedrag
 • Pas de Rl&E aan indien de ervaring met bovenstaande maatregelen daartoe aanleiding geeft.