Discussie > Bespreek het met je collega’s!
 1. Deelname aan het vaccinatieprogramma rioolwerkers is verplicht
 2. Een allergische reactie komt zelden voor bij elke vaccinatie
 3. Het is niet verstandig om voor elke ziekte te vaccineren.


01 Arbozorg en organisatie van de arbeid
 >  Vaccinatieprogramma rioolwerkers
Hepatitus B
Tetanus
Introductie

Tijdens deze toolboxmeeting besteden we aandacht aan de risico's op besmetting met micro-organismen (bacteriën, virussen, schimmels) Een aantal van deze organismen kunnen ziekmakend zijn door besmetting. Rioolwerkers bijvoorbeeld hebben een verhoogde kans op besmetting. Deze toolbox gaat over een vaccinatieprogramma in relatie tot de gezondheidsrisico's in je werk (rioolwerkers).

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Besmetting met micro-organismen veroorzaken:

 • huidinfecties
 • maag- / darmaandoeningen
 • luchtwegklachten en
 • oogaandoeningen

Hepatitus B is een ernstige ziekte

 • verminderde eetlust
 • vermoeidheid
 • pijn in spieren, gewichten en maag
 • diarree en overgeven
 • geelzucht (gele huid en ogen)
Maatregelen > Wat moet je doen?

De belangrijkste maatregel is om besmetting en ziekte te voorkomen.

 • goede werktechnieken toepassen (met name spuiten met vorming van nevels is een risico!)
 • hygiënische maatregelen en beschermende middelen toepassen

Goede hygiëne

 • het betrachten van een algemene goede hygiëne is essentieel
 • niet eten, drinken en roken tijdens het werk en de handen wassen (in ieder geval na afloop van het werk en zo mogelijk ook regelmatig tijdens de werkzaamheden)

Persoonlijke beschermingsmiddelen dragen

 • het gebruik van beschermende werkkleding, samen met een goed schoongehouden kleed-/schaftruimte is noodzakelijk
 • het continu werken met adembescherming wordt als zeer belastend ervaren, zeker als er sprake is van enige fysieke belasting. Een sterke nevelvorming, zoals die bij sommige werkzaamheden - bijvoorbeeld het uitspuiten van de riolering - optreedt, vormt zo'n risicomoment
 • draag (vloeistofdichte) handschoenen
 • draag een veiligheidsbril om te voorkomen dat spatten rioolwater in de ogen terecht komen
 • draag een veiligheidsbril tijdens het zagen bij renovatie en vervanging van rioolbuizen
 • indien mogelijk het riool vooraf spoelen

Hoe te handelen bij verwondingen

 • uitspoelen met kraanwater en goed met zeep wassen (oppervlakkige verwondingen) 
 • ga altijd naar een arts (diepere verwondingen)
 • spoel de ogen eerst uit met kraanwater en raadpleeg dan een arts (oogverwondingen)
 • Indien binnen 2 tot 20 dagen na een huidverwonding een griepachtig beeld met koorts optreedt, moet een arts worden worden geraadpleegd. Dit i.v.m. het risico op ziekte van Weil. Dit is goed te behandelen met atibiotica maar onbehandeld kan het ernstig verlopen. Vaccinatie tegen de ziekte van Weil is niet mogelijk.

Vaccinatie

Tegen twee ziekteverwerkkers die o.a. in riolen voorkomen is een vaccinatie mogelijk.

Hepatitis A (leverontsteking en darmklachten)

De vaccinatie tegen hepatitus A bestaat uit 2 injecties in de spier van de bovenarm met minimaal 6 en maximaal 12 maanden tussentijd. De beschermingsduur is minimaal 25 jaar. Bijwerking is kortdurend wat lichte spierpijn op de injectieplaats bij een aantal gevaccineerden. 

Tetanus

De vaccinatie tegen tetanus bestaat voor mensen die in hun jeugd een volledig rijksvaccinatieprogramma hebben gehad (D(K)TP) uit 1 injectie in de bovenarm, als ze in de afgelopen jaar geen tetanusspuit hebben gehad (meestal na ongevallen, via huisarts of ziekenhuis). Indien je nooit tegen tetanus bent gevaccineerd, bestaat een volledig vaccinatieprogramma uit drie injecties.

VACCINATIE Ja of Nee?

 • De gezondheidsraad beveelt vaccinatie aan tegen Hepatitis B voor speciale risicogroepen  (rioolwerkers) en voor beroepsgroepen die in hun werk extra risico lopen.
 • Heijmans wil de betreffende medewerkers zonodig de mogelijkheid voor vaccinatie aanbieden.
 • Deelname is op basis van vrijwilligheid.
 • Vrijwel iedereen die na 1950 is geboren is gevaccineerd tegen tetanus (en polio)
 • Tenzij op principiële gronden (bijv. geloofsovertuiging) vaccinatie is geweigerd

De vaccinaties zullen uitgevoerd worden door Arbo Unie.


Tips > Voor meer informatie

https://familydoctor.org/condition/hepatitis-b/

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en hun website : www.rivm.nl/cib

Het Nationaal Hepatitis Centrum (NHC) en hun website : www.Hepatitis.nl