06 Bijzondere werkzaamheden
 >  Alleen werken
Discussie > Bespreek het met je collega’s!
 1. Ik heb altijd contact met één collega/leidinggevende als ik alleen werk
 2. De afspraken over alleen werken zijn mij bekend
 3. Heb je ervaring met alleen werken?
 4. Kun je nog andere maatregelen bedenken die de risico's van alleen werken kunnen beperken?
Introductie

Tijdens deze toolboxmeeting besteden we aandacht aan het onderwerp "Alleen werken".

Alleen werken komt vaker voor dan je zou verwachten. Onder alleen werken wordt verstaan: "Het verrichten van werkzaamheden buiten directe gehoorsafstand en/of het gezichtsveld van collega's of leidinggevenden." Bij gevaar of een ongeval kun je niet terugvallen op collega's.

Werkgevers zijn verplicht de risico’s bij alleen werken zo klein mogelijk te maken, om incidenten te voorkomen.

Volgens de Arbo-wet is de werkgever verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkplek; dit geldt ook voor alleen werken. ln bepaalde situaties is alleen werken niet toegestaan.

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Volgens het Arbobesluit geldt er een verbod op alleenwerk bij werkzaamheden:

 • in een ruimte waarin zich een elektrische installatie voor hoogspanning bevindt
 • waarvan de delen niet of onvoldoende zijn beschermd tegen (in)directe aanraking/nadering
 • in een besloten ruimte met gevaar voor verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand of explosie.

Een werkgever moet in zijn Risico-lnventarisatie en -Evaluatie (Rl&E) stilstaan bij de risico's die alleenwerkende werknemers lopen en daartegen passende maatregelen nemen.

De belangrijkste zijn:

 • vallen van hoogte
 • spanningvoerende delen
 • bewegende delen van machines/gereedschappen
 • gevaarlijke stoffen
 • werken naast of boven water
 • aanrijdgevaar
Maatregelen > Wat moet je doen?
 • De werkgever moet in zijn Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) stilstaan bij de risico's die alleenwerkende werknemers lopen en daartegen passende maatregelen nemen
 • Er moet een instructieprogramma zijn voor alleenwerkers, gericht op de individuele risico's en de daaraan gekoppelde maatregelen (inclusief het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen)
 • Ook de procedure voor bedrijfshulpverlening of zelfredding moet hiervan deel uitmaken
 • Herhaal de instructie met de nodige regelmaat
 • Personen met relevante ziektepatronen, zoals epilepsie of die medicijnen gebruiken die het reactievermogen beïnvloeden, mogen niet alleen werken. Meld medicijngebruik bij de leidinggevende
 • De alleenwerker moet zich ook snel en gemakkelijk kunnen beschermen tegen ongewenst of agressief bezoek of indringers
 • Ga eerst na of alleen werken kan worden vermeden
 • Ga in het bedrijf na waar, wanneer en door wie alleenwerk plaatsvindt
 • Stel vast aan welke gevaren de alleenwerkers worden blootgesteld
 • Controleer of de gevaren door passende maatregelen worden tegengegaan
 • Betrek ook de inventaris van eventuele klussenbussen in de Rl&E, zoals EHBO middelen of hulpmiddelen voor klimmen of dalen
 • Maak per werkonderdeel een controlelijstje, dat door de alleenwerker voor de start van de werkzaamheden als afvinklijst moet worden gehanteerd (LMRA)
 • Zorg dat bij de leidinggevenden in het bedrijf altijd bekend is wanneer, waar en welke alleenwerkers aan het werk zijn
 • Laat leidinggevenden steekproefsgewijs toezicht houden op de veiligheid van de alleenwerkers en hun gedrag
 • Pas de Rl&E aan indien de ervaring met bovenstaande maatregelen daartoe aanleiding geeft.
Maatregelen > installeer de alleen-werken app

Op geenongevallen.nl vind je nu de ‘alleen werken app’. Dat is een ondersteuningsmiddel om veilig(er) alleen te werken. We gaan niet méér alleen werken dan we nu doen. Maar als je alleen werkt, kan de app helpen in geval van calamiteiten.

Wie helpt jou als je ergens alleen aan het werk bent en je wordt onwel? De alleen werken app ondersteunt hierbij. 

Hoe werkt het? 

Via de app op geenongevallen.nl (de GO! app) vind je de tegel ‘alleen werken’. Als je hierop klikt kun je jouw gegevens invullen en wie er een bericht moet ontvangen wanneer jij niet reageert. Als niemand reageert op de alarmering wordt de beveiliging van Heijmans NV gebeld.  

De app vraagt jou vooraf aan de werkzaamheden aan te geven hoe lang je alleen gaat werken. 5 minuten voor het verstrijken krijg je nog een herinnering dat de tijd bijna verstreken is. Doe je dit niet, dan gaat er een belletje naar het nummer dat jij hebt opgegeven. Dat kan jou collega, leidinggevende of iemand privé zijn. Neemt diegene niet op, dan gaat er een alarm naar de centrale beveiliging van Heijmans.  

Veilig alleen werken 

Alleen werken hebben we bij Heijmans liever niet. Maar soms vragen omstandigheden er wel om. Het is belangrijk na te denken over wat er moet gebeuren in geval van calamiteiten. De alleen werken app is een ondersteunend middel. Om écht veilig te werken willen we zo veel mogelijk voorkomen dat je alleen aan het werk bent.  

Tips > Voor meer informatie

Uiteraard meld je (on)veilige situaties via de GO!APP.


Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.