08 Gezondheids- en werkplekaspecten
 >  Biologische agentia
Introductie

Tijdens het uitvoeren van verschillende werkzaamheden kun je bewust of onbewust worden blootgesteld aan biologische agentia. Biologische agentia zijn levende organisme, zoals virussen, bacteriën, schimmels en parasieten. In geval van blootstelling kunnen deze agentia een gevaar op leveren voor de gezondheid. De effecten kunnen uiteenlopen van weinig klachten ( zoals kleine verkoudheden en irritaties aan de huid of luchtwegen) tot chronische en ernstige ziekten die in bijzondere gevallen de dood tot gevolg kunnen hebben.

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Via:

 • dieren (kadavers / zwerfhonden)

 • afval (schimmels in prullenbakken)

 • menselijke en dierlijke ontlasting (fecaliën in bermen, op parkeerplaatsen en mobiele toiletten)

 • water (ziekmakende micro-organismen in urine)

 • lucht (stofdeeltjes)

 • insecten (teken / vliegen)

 • bloed (prikincidenten met drugspuiten)

 • collega’s (hoesten)

Besmetting en infecties

De gezondheidseffecten van blootstelling aan biologische factoren kunnen ingedeeld worden in de volgende categorieën:

 • Infectieziekten

 • Allergische effecten

 • Kanker

 • Effecten op de geboorte van een baby (aangeboren afwijkingen, vroeg-/doodgeboorte)

Als gevolg van een infectie kun je bijvoorbeeld hepatitis A (via ontlas­ting), de ziekte van Weil (via water), de Q-koorts (via lucht) en hepatitis B of HIV (via bloed) oplopen. Maar de meest bekende en gevreesde infectie is de ziekte van Lyme. Deze kun je oplopen via besmette teken die zich voornamelijk ophouden in gras en struiken. De ziekte van Lyme wordt verderop in de toolbox besproken

Deze gezondheidseffecten kun je oplopen door bijvoorbeeld een slecht afweersysteem. Besmetting via luchtwegen, hygiëne, vervuild water, huid en slijmvliezen, of open wonden.

Maatregelen > Wat moet je doen?

Om te voorkomen dat jij aan biologische agentia wordt blootgesteld dient Heijmans, in overleg met opdrachtgever (die de bouwplaats ‘ter beschikking’ stelt), de onderstaande maatregelen te treffen (dit kan al tijdens de projectverwerving worden aangegeven):

 • verwijderen van afval / schoonmaken (opruimen en/of reinigen) van de werkplek

 • (regelmatig) reinigen van sanitaire voorzieningen

 • Maaien van gras en snoeien van struiken

 • Heijmans zorgt voor veiligheidsborden / symbolen die zich mogelijk op de plaats van de werkzaamheden bevinden

Om infectie te voorkomen is persoonlijke hygiëne belangrijk zoals

 • niet eten, drinken of roken op de werkplek, dit is alleen toegestaan in speciale rookketen

 • bedek open wondjes met een niet vochtdoorlatende pleister

 • draag, afhankelijk van de omgeving en de aard van de werkzaamheden, beschermende werkkleding (lange broek verplicht), veiligheidschoeisel en (vinyl)-werkhandschoenen en vervang deze, indien ze zijn verontreinigd

 • was na afloop van de werkzaamheden jouw handen met zeep

Ziekte van Lyme nader toegelicht.

De ziekte van Lyme wordt veroorzaakt door teken die zijn besmet met Borrelia. Dit bacterieachtige organisme wordt overgebracht via beten van een teek. De beet van een teek is pijnloos en kan pas na enkele uren gaan jeuken. Dat kan al voldoende zijn om de ziekte over te brengen.

Teken gedijen het beste in een plantrijke omgeving met hoog gras, struiken en een dichte onderbegroeiing. Ze wachten in een dergelijk omgeving op een levend wezen om zich hier aan vast te klampen. De teek verplaatst zich dan naar een plek waar de huid het dunst is en bijt zich hier stevig vast.

Omdat 10% van de teken is besmet met Borrelia krijgt niet iedereen die is gebeten door een teek de ziekte van Lyme. De eerste symptomen van ziekte van Lyme is een uitgebreide rode plek rond de teek van zo’n 5 cm groot. Dit gaat vaak gepaard met hoofdpijn, stijve nek, spierpijn en koorts. De uiteindelijke symptomen kunnen zich pas na jaren openbaren, zoals gewrichtsontsteking, ontsteking van de lymfevaten en koorts. Zorg dus dat je, vooral in de lente en zomer, je lichaam regelmatig controleert op teken om de ziekte van Lyme te voorkomen.

Tips > Voor meer informatie

Naslagwerk:


Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.