08 Gezondheids- en werkplekaspecten
 >  Veilig werken met betonspecie
Discussie > Bespreek het met je collega’s!
  • Ik heb eens eczeem gehad door het werken met betonspecie zonder handschoenen
  • Op het project zijn de veiligheidsinformatiebladen van betonspecie aanwezig.
Introductie

Bij het storten, verwerken en nabehandelen van betonspecie als basismateriaal voor bouwconstructies, dien je een aantal veiligheidsregels in acht te nemen. Hieronder staat in het kort vermeld waarop je moet letten als u werkt met betonspecie.

Globale samenstelling betonspecie

Betonspecie (ook wel betonmortel genaamd) bestaat uit cement, zand, grind en water (eventueel hulpstoffen en/of toeslagmaterialen) Voor de exacte samenstelling moet worden gekeken naar de afleverdocumenten.

Risico's > Wat kan er gebeuren?
  • Irritatie van de huid
  • oogletsel
  • eczeem

Irritatie van de huid

Vervelende irritaties van de huid kunnen ook optreden bij het verwerken van cement (en betonmortel) . Cement tast de   beschermende vetlaag onder de vochtige huid aan.Op den duur krijg je rode vlekken op de huis tot verbrandingen aan toe.

Oogletsel

Contact met de ogen vermijden (draag een veiligheidsbril) Bij contact met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en een arts raadplegen.

Eczeem

 De kans om cementeczeem te krijgen is niet erg groot, maar de gevolgen zijn wel heel vervelend en veelal ook onomkeerbaar. Cementeczeem kan meteen, maar ook pas na vele jaren de kop opsteken. De effecten van de allergie zijn vaak onomkeerbaar.

Veiligheidsbril
Handschoenen
Laarzen
Beschermde kleding
Maatregelen > Wat moet je doen?
  • Voorkom huidcontact. Draag vloeistofdichte handschoenen (neopreen) Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water

  • Draag geschikte beschermende kleding: lange broek en bovenkleding (voorkom nat worden door met cement verzadigd water)
  • Vloestofdichte laarzen (voorkom binnendringen betonspecie)
  • Draag een veiligheidsbril.

Betonspecie niet lozen in de riolering, afvoersystemen of in het oppervlakte water.


Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.