08 Gezondheids- en werkplekaspecten
 >  Farby i powłoki do obróbki bezpyłowej
Dyskusja > Omów to z kolegami
 • Niepokoi mnie kwestia chromu-6. W mediach pojawiło się wiele informacji na temat narażenia na chrom-6.
 • Niektórzy klienci nie przeprowadzają już badań na obecność chromu-6, czy to możliwe?
 • Czy mogę być narażony na działanie niebezpiecznych substancji podczas obróbki farb i powłok?
Wprowadzenie

Farby i powłoki

Farby i powłoki zawierają substancje, które w mniejszym lub większym stopniu mogą być szkodliwe dla ludzi. Substancje te są dodawane w celu nadania im określonych właściwości, które decydują o ich jakości.

Do potencjalnie szkodliwych substancji należą: spoiwa, rozpuszczalniki i rozcieńczalniki, pigmenty, wypełniacze i niektóre domieszki oraz metale ciężkie, takie jak chrom-6, ołów, kadm, cynk itp. Większość z tych substancji jest szkodliwa w kontakcie z ciałem, na przykład poprzez kontakt ze skórą, lub w wyniku wdychania zanieczyszczeń unoszących się w powietrzu.

Dlaczego stosuje się powyższe substancje?

 • w materiałach budowlanych zapewniają one m.in. dodatkową wytrzymałość i ochronę (chrom-6 chroni przede wszystkim przed rdzą)

Niektóre z tych substancji są uważane za niebezpieczne (rakotwórcze) i dlatego należy unikać narażenia na ich szkodliwe działanie.

Ryzyko narażenia powstaje tylko wtedy, gdy przeprowadza się prace na farbach/powłokach. Ryzyko dla zdrowia wzrasta wraz ze stopniem (stężeniem chromu-6) i czasem trwania narażenia (dawką przyjmowaną przez daną osobę). Ryzyko narażenia zależy również od szeregu innych czynników, a mianowicie:

 • ilości uwalnianego (drobnego) pyłu;
 • ilości innych uwalnianych gazów lub oparów.

W tym miejscu chcielibyśmy krótko omówić dwie substancje, a mianowicie chrom-6 i ołów.

Czym jest chrom-6?

Chrom-6 jest metalem. Chrom-3 jest obecny w naszej diecie, ale jest nieszkodliwy. Natomiast chrom-6 jest szkodliwy dla zdrowia. Chrom-6 jest dodawany do rozmaitych produktów ze względu na swoje użyteczne właściwości, takie jak działanie antykorozyjne. Chrom-6 łatwo przywiera do metali i jest stosowany m.in. w farbach, drewnie, plastiku i metalu. Jako składnik powłok lub materiałów budowlanych zapewnia dodatkową wytrzymałość i ochronę przed korozją.

Dlaczego chrom-6 jest szkodliwy?

Chrom-6 jest niebezpieczną substancją, która po narażeniu się na jej działanie może ostatecznie prowadzić do powstania poważnych problemów zdrowotnych w postaci raka lub niekorzystnego wpływu na zdolność reprodukcyjną. Chrom-6 może również powodować reakcje alergiczne, takie jak astma i wyprysk kontaktowy. Dodatkowo, chrom-6 jest szkodliwy dla środowiska.

Czym jest ołów

Ołów jest metalem. Ołów jest niebiesko-szarym, ciągliwym i doskonale przewodzącym metalem. Węglan ołowiu stosowano w farbach, a także jako dekorację tapet. W domach i budynkach ołów jest wykorzystywany w celu uszczelniania szczelin (pęcherzyki ołowiu) oraz w witrażach. W bateriach i akumulatorach ołów jest stosowany jako elektroda. W elektronice stosuje się natomiast połączenia ołowiu z cyną, a czasem także ze srebrem.

Dlaczego ołów jest szkodliwy?

Długotrwałe narażenie na działanie ołowiu i jego związków może powodować uszkodzenie mózgu i prowadzić np. do demencji. Może to prowadzić do różnych zaburzeń rozwojowych, zwłaszcza u dzieci. Objawia się to niższym IQ i zwiększonym ryzykiem popełnienia przestępstwa w późniejszym życiu. Obecnie zabrania się wykorzystywania ołowiu do produkcji lub lutowania rur z wodą pitną.

Ołów i związki ołowiu, takie jak produkty spalania benzyny ołowiowej, mają szkodliwy wpływ na działanie mózgu.

Substancje nielotne lub metale ciężkie mogą dostać się do organizmu na trzy sposoby:

 • przez spożycie (żołądek),
 • przez wdychanie (płuca) lub
 • przez skórę.

Możliwość zachorowania u ludzi zależy głównie od czasu trwania narażenia (w dłuższej perspektywie) i jego stopnia (dużego lub małego). Szanse na zachorowanie po pojedynczej/krótkiej ekspozycji na metale ciężkie są znikome.

Gdzie możemy się z nim zetknąć?

 • pigment w farbach
 • powłoki antykorozyjne
 • stal nierdzewna i inne stopy chromu
 • środki do konserwacji drewna
 • cement

Powyższe produkty są powszechnie stosowane jako powłoki m.in. na:

 • konstrukcjach inżynieryjnych (mosty; śluzy i tamy)
 • budynkach (na różnych elementach architektonicznych, takich jak stal i drewno)
 • kanałach powietrznych i rurach (części instalacyjne)
 • meblach ulicznych i latarniach
 • ogrodzeniach
 • słupach wysokiego napięcia
 • sprzęcie obronnym
 • samolotach
 • pociągach
 • statkach i łodziach podwodnych

W formie stałej nie jest szkodliwy. Ale jeśli cząsteczki pyłu dostaną się do powietrza, mogą stanowić zagrożenie.

Ryzyko > Zagrożenia > Co może się wydarzyć?

Podczas obróbki może uwalniać się pył i, w mniejszym stopniu, opary. Pod pojęciem „obróbki” rozumie się szlifowanie, piaskowanie, spawanie, cięcie i śrutowanie. Pył i opary mogą się również uwalniać podczas spawania i cięcia stali nierdzewnej.

Substancje mogą dostać się do organizmu poprzez wdychanie, spożyciekontakt ze skórą.

 • W wyniku kontaktu mogą wystąpić bezpośrednie (ostre) dolegliwości, takie jak: podrażnienie nosa, kaszel, swędzenie i pieczenie.
 • W przypadku częstego kontaktu z pyłem mogą wystąpić przewlekłe dolegliwości, takie jak: rak płuc, rak nosa i nosogardzieli, rak żołądka, rak krtani i alergie oddechowe, w tym astma i zapalenie błony śluzowej nosa (nieżyt nosa). Inne możliwe schorzenia to: przewlekłe choroby płuc, takie jak POChP, penetracja przegrody nosowej przez wrzody chromowe i alergiczny wyprysk kontaktowy.
 • Uszkodzenia mózgu, takie jak demencja.

To, czy zachorujesz w wyniku narażenia na działanie farb i powłok, zależy od wielu czynników, takich jak:

 • Na ile substancji byłeś narażony?
 • Jak długo trwało narażenie?
 • W jaki sposób doszło do kontaktu: przez skórę (mokrą lub suchą), przez wdychanie lub spożycie?
 • Styl życia i indywidualna wrażliwość

W razie wątpliwości dotyczących swojego stanu zdrowia i tego, czy byłeś lub jesteś narażony, skontaktuj się ze swoim przełożonym lub lekarzem zakładowym.

Środki > Skąd wiesz, czy występują substancje niebezpieczne?

Jeśli zachodzi konieczność obróbki jakiejś powierzchni lub przedmiotu, istnieje możliwość, że warstwa jest zanieczyszczona. Aby upewnić się, czy w danej substancji znajduje się chrom-6 lub inne substancje niebezpieczne, możesz przeprowadzić badania. Nie jest to obowiązkowe. Identyfikacja chromu-6 i innych substancji niebezpiecznych w farbach lub powłokach jest bardzo trudna i nie zawsze wiarygodna. Innymi słowy, nie wszyscy klienci przeprowadzą odpowiednie badania. Zakładają oni wówczas, że powłoka obiektów zawiera substancje niebezpieczne, które należy w taki sposób traktować.

Procedura zarządzania 2.0 została opracowana we współpracy z Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf i ProRail. Została ona zatwierdzona przez Inspekcję Pracy. Procedura ta obejmuje zestaw środków określających środki bezpieczeństwa i higieny pracy dla wszystkich prac związanych z farbami i powłokami (patrz link na dole tego niezbędnika).

Środki stosowane w pracy muszą być jasno opisane w planie BHP.


Środki > Co należy zrobić?

Podejmowanie środków zapobiegających narażeniu na kontakt z pyłem jest obowiązkowe. RWS, RVB i ProRail opracowały procedurę zarządzania chromem-6 i innymi substancjami niebezpiecznymi (wersja 2.0). Procedura ta opisuje środki zapobiegające narażeniu na wdychany pył mogący zawierać chrom-6, ołów lub inne substancje niebezpieczne podczas przetwarzania lub usuwania farby/powłoki. Rozwinięto w niej poprzednią wersję i poparto odpowiednimi pomiarami. Wyniki niektórych z tych pomiarów doprowadziły do korekty zalecanych środków zaradczych. W prawie wszystkich przypadkach wiąże się to ze zmniejszeniem zakresu środków. Niniejsza procedura jest ogólnodostępna i może być stosowana przez każdego, kto zawodowo zajmuje się obróbką lub usuwaniem powłok i farb.

Środki zaradcze w skrócie

Podstawowe zasady higieny:

 • Mycie rąk przed paleniem, jedzeniem i/lub piciem oraz przed i po skorzystaniu z toalety
 • Zakaz palenia, jedzenia i/lub picia podczas pracy
 • Stosowanie środków zaradczych zapobiegających powstawaniu pyłu

Przed rozpoczęciem prac:

 • Noszenie kombinezonu ochronnego zakrywającego ręce i nogi
 • Noszenie rękawic w celu ochrony skóry
 • Okulary ochronne
 • Jeśli nie można zapobiec powstawaniu pyłu:
 • Szczelnie przylegająca maska na usta z zaworem (filtr P3) lub półmaska z filtrem pochłaniającym P3. Oczywiście, w zależności od sytuacji, możliwe jest również zastosowanie maski lub kaptura nadciśnieniowego
 • Zabezpiecz miejsce pracy, aby uniknąć odwiedzin niepożądanych osób

Dodatkowe środki, które należy wdrożyć w zależności od sytuacji (zawsze należy skonsultować je z ekspertem ds. bezpieczeństwa lub specjalistą ds. higieny pracy)

 • Specjalny kombinezon (w miarę możliwości trudnopalny i antystatyczny), tj. standardowy kombinezon wchodzący w skład naszego pakietu odzieżowego. W zależności od wykonywanej pracy i ilości wytwarzanego pyłu może być konieczne stosowanie jednorazowych kombinezonów typu 5/6.
 • Zależne lub niezależne środki ochrony dróg oddechowych (należy skonsultować się z działem bezpieczeństwa)
 • Ewentualne zastosowanie procedury odkażania

Zaleca się wykonywanie pracy bez przerwy (jeśli pozwala na to czas pracy!). Jeśli konieczna jest przerwa lub (nieplanowana) wizyta w toalecie:

 1. Środki ochrony dróg oddechowych należy zdejmować jako ostatnie!
 2. Opuszczając pomieszczenie/miejsce pracy, zdejmij wszelkie elementy odzieży, takie jak jednorazowe kombinezony, rękawice, obuwie i (jednorazowe) maski (jeśli dotyczy), które mogły mieć kontakt z pyłem. Należy je oddzielić i zutylizować jako odpady chemiczne. Oddaj swój kombinezon do prania.
 3. Umyj twarz i ręce przed jedzeniem i/lub piciem (w tym paleniem) oraz przed i po skorzystaniu z toalety
Inne środki zaradcze

Inne ogólne środki zaradcze

 • Dbaj o prawidłowe wykonywanie pracy
 • Unikaj powstawania pyłu!
 • Zadbaj o konserwację systemów odciągowych i innego sprzętu
 • Do czyszczenia używaj odkurzacza przemysłowego z filtrem HEPA lub czyść na mokro
 • Zabroń używania sprężonego powietrza do czyszczenia
 • Zadbaj o odpowiedni transport lub utylizację odpadów. Dotyczy to również filtrów i worków odkurzaczy
 • Rejestracja pracowników zależy od sytuacji, należy ją skoordynować z działem bezpieczeństwa
 • W razie potrzeby zaproponuj pracownikom badanie medycyny pracy w porozumieniu z lekarzem zakładowym.
Rada > Chcesz wiedzieć więcej?

Dodatkowe informacje:

 • O chromie-6: Chrom-6 | Portal dotyczący zdrowia i bezpieczeństwa
 • Aby uzyskać więcej informacji na temat ochrony dróg oddechowych, zapoznaj się z niezbędnikiem - ochrona dróg oddechowych
 • Znajdź procedurę zarządzania chromem-6: Procedura zarządzania chromem-6 i innymi substancjami niebezpiecznymi (wersja 2) | Publikacja | Portal dotyczący zdrowia i bezpieczeństwa

W razie wątpliwości warto zwrócić się o poradę do Działu Bezpieczeństwa. Chętnie Ci pomogą.


Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.