08 Gezondheids- en werkplekaspecten
 >  Frezen teerhoudend asfalt
Introductie

In deze toolbox worden maatregelen aangegeven om de gezondheid en veiligheid tijdens het frezen van teerhoudend asfalt te verbeteren. Het proces brengt een aantal risico’s met zich mee. Zo kunnen medewerkers blootgesteld worden aan stof dat vrijkomt tijdens het frezen. Het is de taak van Heijmans om haar medewekers en derden hiervoor te beschermen.

Risico's > Wat kan er gebeuren?
 • Blootstelling aan stof en PAK (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen)

  • inhalatie van verontreinigende stoffen
  • huidcontact met verontreinigende stoffen
  • Doorslikken van verontreinigende stoffen
 • Lawaai

 • Beknelling

PAK's in koolteer zijn kankerverwekkend en hebben schadelijke effecten op de longen, de blaas en de huid. Daarnaast kunnen PAK's het DNA van de genen beschadigen (genotoxisch) en veranderen (mutageen). De schadelijke effecten op de gezondheid kunnen ontstaan bij het inhaleren van vluchtige PAK’s. Deze ontstaan bij het verwarmen van teerhoudend asfalt. Tijdens het frezen van het teerhoudend asfalt ontstaan aerosolen, die bij inademing schadelijk zijn voor de gezondheid.

Teerhoudend asfalt is volgens de Nederlandse emissierichtlijn Lucht (NeR) ingedeeld in stuifklasse 4 of 5 en daarmee niet of nauwelijks stuifgevoelig. Alleen tijdens het storten, bewerken of verwerken van teerhoudend asfalt kan teerhoudend stof vrijkomen.

PAK's in koolteer zijn kankerverwekkend en hebben schadelijke effecten op de longen, de blaas en de huid. Daarnaast kunnen PAK's het DNA van de genen beschadigen (genotoxisch) en veranderen (mutageen). De schadelijke effecten op de gezondheid kunnen ontstaan bij het inhaleren van vluchtige PAK’s. Deze ontstaan bij het verwarmen van teerhoudend asfalt. Tijdens het frezen van het teerhoudend asfalt ontstaan aerosolen, die bij inademing schadelijk zijn voor de gezondheid.

Teerhoudend asfalt is volgens de Nederlandse emissierichtlijn Lucht (NeR) ingedeeld in stuifklasse 4 of 5 en daarmee niet of nauwelijks stuifgevoelig. Alleen tijdens het storten, bewerken of verwerken van teerhoudend asfalt kan teerhoudend stof vrijkomen.

Maatregelen > Wat moet je doen?
 • Afzetten werkvak d.m.v. schildjes
 • Zorg ervoor dat omwonende of passerende mensen zich niet binnen de afzetting bevinden
 • blijf binnen de afzetting
 • Een machine gebruiken met afgeschermde freeskast met afzuiging en/of door de machine uit te rusten met een vernevelingsinstallatie
 • Machines alleen gebruiken wanneer deze gekeurd zijn
 • voorkom dat auto's of machines onnodig staan te draaien
 • Blijf uit de buurt van een draaiende machine
 • Zorg dat je gezien wordt door de machinist en vrachtwagenchauffeur
 • Blijf uit de buurt van de machine om beknelling te voorkomen
Maatregelen > Wat moet je doen?

Persoonlijke beschermingsmaatregelen

 • Signalerende kleding
 • Veiligheidsschoenen
 • Helm
 • Halfgelaatsmasker met P2-filter of air-stream met p2-filterbus
 • Gehoorbescherming

Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.