08 Gezondheids- en werkplekaspecten
 >  Gasflessen en gascilinders
Introductie

We weten dat gasflessen risico's met zich mee brengen, denk hierbij aan de druk van een gasfles maar ook aan de mogelijke gevaarlijke stof/gas die in de gasfles aanwezig is. Om veilig te kunnen werken zullen we dus een aantal zaken geregeld moeten hebben. Met name de opslag, de staat, keuring en hoe we om gaan met de gasfles is belangrijk.

Inmiddels begrijpt iedereen wel dat er eisen zijn gesteld aan gasflessen maar welke zijn dat ook alweer?


Risico's > Wat kan er gebeuren?

Opslag gasflessen

De voorraad gasflessen op een bouwplaats of een werf dienen volgens wet en regelgeving  te voldoen aan de PGS15 opslag van gevaarlijke stoffen, de belangrijkste zaken hieruit zijn:
 • Gasflessen moeten in een openlucht opslag geplaatst zijn OF is een specifieke gasfles/cilinder kluis.
 • De opslag moet voldoende afstand van gebouwen, objecten en of andere (brandbare) stoffen staan.
 • Gasflessen mogen niet in de algemene materieel container geplaatst worden.
 • Gas cilinders moeten vastgezet zijn in de opslag.
 • De verschillende klassen van gevaarlijke stoffen / gassen moeten gescheiden opgeslagen zijn.
 • Gasfles in het werk dienen ook vast te staan en beschermt zijn tegen omvallen

Door verhitting van de inhoud door blootstelling aan directe zonnestralen of werkzaamheden in de directe omgeving daar van. Door verhitting zal het gas gaan uitzetten, en kan een een ontploffing het gevolg zijn. Bij las of snijwerkzaamheden is het dus raadzaam om de gasfles op voldoende afstand te plaatsen.

Gasflessen dienen ten alle tijde vast te staan in een rek of op een laskar, als een gasfles valt bestaat de kans dat de kop van de fles breed en ontstaat er uitstroom van gas of een ontploffing.

Uitstroom van gas kan vervolgens in een (besloten) ruimte voor ophoping van gas zorgen waardoor een explosie kan ontstaan OF de zuurstof helemaal verdringen waardoor er verstikkingsgevaar kan ontstaan.

Staat van de gasfles en appendages

Gasflessen worden periodiek door de fabrikant en of leverancier van een keuring voorzien. Dit is op verschillende manier inzichtelijk gemaakt.

Voorbeeld 1:

Bij een originele nieuwe fles is vaak de 

Dit kan ontstaan door lekkages aan het hoogdrukgedeelte van de batterij of door niet goed aansluiten van slangenpaketten of losse flessen.

 • Opslag van flessen

  Volle en lege flessen dienen gescheiden te worden opslagen Ook wanneer flessen leeg zijn,mag het nooit voorkomen dat lege gasflessen en lege zuurstoffen ongescheiden bij elkaar staan. Om beschadiging van flessen door omvallen te voorkomen, dienen flessen vastgezet te worden met kettingen of beugels in rekken of tegen de muur.

 • Open opslag

 • Bij open opslag van flessen dient er een plek gekozen te worden, die niet blootgesteld aan directe zonnestralen en verder dienen de flessen beschermd te zijn tegen weersinvloeden. Wanneer het mogelijk is dient er een plek gekozen te worden, die makkelijk afgeschermd kan worden met een afsluitbaar hek.

Maatregelen > Wat moet je doen?

Merktekens

Op elke gasfles staan verschillende merktekens. De afbeelding hieronder geeft aan wat deze merktekens betekenen.

HOEKLOOS : Naam eigenaar

12345 : Flesnummer

ZUURSTOF : Naam gassoort of gasgroep*

200/300BAR : Max. vuldruk (200bar),

proefdruk (300bar)

08.99 : Laatste keurdatum: Keurstempel Stoomwezen B.V. (geldig voor Nederland), Keurstempel Apragaz: (geldig voor Benelux)

A : Verstikkend

F : Brandbaar

O : Brandbevorderend

T : Giftig

TC : Giftig – Corr

Tips > Samenvatting
 • Zorg bij opslag van gas voor een goed geventileerde ruimte of plek. (Bij voorkeur buiten)
 • Zorg dat de opslag plaats van gas op veilige afstand van warmte- en ontstekingsbronnen is.
 • Geef door middel van pictogrammen aan wat de gevaren zijn.
 • Zorg dat er voldoende brandblussers in de buurt zijn.
 • Zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot de gasopslag en dat de toegang vrij is van obstakels.
 • Zorg er voor dat de gasflessen verticaal blijven staan en beschermd zijn tegen omvallen en beschadiging. Dit is omdat de flessen anders gas lekken of hierdoor ontstaat een hevige reactie, die explosie als gevolg heeft.
 • Het keurtermijn van flessen mag niet overschreden worden.
 • Markeer lekke of defecte flessen op een duidelijke en goed zichtbare manier.
 • Denkt u dat er ergens een gaslek op de fles of aansluiting is, dan kan u dit controleren met zeepsop of speciale lekspray
 • Is er een fles met het brandbaar gas acetyleen omgevallen en wordt deze gasfles warm, koel deze dan af met water, en neem contact op met de plaatselijke brandweer en de leverancier van het gas.Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.