08 Gezondheids- en werkplekaspecten
 >  Verwijderen van asbestcement-leidingen
Introductie

Wat is asbest? Asbest is een verzamelnaam voor een aantal mineralen, die zijn opgebouwd uit fijne, microscopisch kleine vezels. Deze kunnen zo fijn zijn dat zij niet met het blote oog zijn waar te nemen. Asbest is kankerverwekkend. Het risico wordt gevormd door de vezels die opgenomen kunnen worden in het lichaam door de mond, inademing en opname door de huid. De opname van asbest door het lichaam kan na een periode van 20 à 30 jaar kanker veroorzaken.

In het verleden stond asbest bekend om zijn kwaliteit en lange levensduur. Om die reden werden asbestcement-leidingen (AC- leidingen) vaak gebruikt bij de aanleg van gas-, water-, en rioolleidingen. Landelijk gezien is ongeveer 30 procent van de waterleidingen van asbestcement.

Een AC- leiding bestaat uit een mengsel van 80 procent cement en 20 procent asbest. Het verwijderen en afvoeren van AC- leidingen brengt het risico met zich mee om in contact te komen met asbest. In deze toolbox word je geïnformeerd hoe je op een veilige manier AC- leidingen kunt verwijderen en afvoeren.

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Blootstelling aan asbest kan leiden tot:

 • asbestose (stoflongen)

 • longkanker (roken in combinatie met blootstelling aan asbest verhoogt de kans op longkanker)

 • mesothelioom (kanker van het long- of buikvlies)

 • pleurale plaques (verdikking van het borstvlies)

De werkzaamheden kunnen worden onderscheiden in twee typen:

Het verwijderen van AC- leidingen

De locatie waar de werkzaamheden plaatsvinden wordt gemarkeerd en afgezet met lint. Een markering door borden met de waarschuwing “Asbestgevaar” is niet vereist.

Verspanende (destructieve) werkzaamheden 

 • Het stukslaan van moffen
 • Het doorzagen of knippen van buizen
 • Het aanboren van de buizen
 • De buis of moet vochtig worden gehouden


Tijdens deze verspanende werkzaamheden moeten de volgende persoonlijke beschermingsmiddelen worden gedragen:

 • Een wegwerp overall
 • Veiligheidslaarzen S5
 • Een veiligheidshelm
 • Neopreen handschoenen die goed afsluiten
 • Een goed aansluitend P3-masker met ventiel (P3-filter), of halfgelaatmasker met P3- filterbus
 • Voor baarddragers een overdrukmasker

De wegwerp- overall en het P3 filter mogen niet langer dan één dag worden gebruikt. Deze moeten als asbesthoudend materiaal worden afgevoerd.

Het halfgelaatmasker met P3-filterbus en het overdrukmasker moeten na afloop goed gereinigd worden. Dit geldt ook voor de veiligheidslaarzen, handschoenen en veiligheidshelm.

Niet-destructieve werkzaamheden

 • Het ontgraven van de leiding;
 • Het uit elkaar nemen van de buizen en het afschuiven van de moffen
 • Het verwijderen en verzamelen van het gedemonteerde materiaal uit de sleuf
 • Het aanbrengen van een reparatiemanchet en/of reparatieklem om de buis
 • Het aanbrengen van de reparatieset om de mof

Persoonlijke beschermingsmiddelen

 • Veiligheidslaarzen
 • Veiligheidshelm
 • Standaard RWS- werkkleding

Voor deze werkwijze, is het dragen van specifieke PBM (een wegwerp- overall en een P3 filter) niet nodig.

Verpakken/afsluiten

Om te voorkomen dat asbestvezels vrijkomen moeten

 • kleine brokstukken onmiddellijk worden verpakt
 • breukvlakken van buisdelen en beschadigingen onmiddellijk met latex worden ingesmeerd
 • buiseinden luchtdicht worden afgesloten

Verwijderen/opslaan

 • Voor het verpakken en afsluiten van asbest afval moet gebruikt worden gemaakt van luchtdichte kunststof afvalzakken die zijn voorzien van  asbeststickers
 • Als een container aanwezig is moet deze zijn voorzien van een containerbag
 • AC- buizen en grote restanten kunnen onverpakt in de containerbag worden gedeponeerd
 • De container moet zo zijn geplaatst en beveiligd dat onbevoegden niet met het asbest materiaal in aanraking kunnen komen (bijvoorbeeld door afzetting met bouwhekken)
 • De container moet zijn voorzien van een aanduiding dat deze asbest bevat.

Hygiëne

 • Het is verboden binnen de afgebakende werkplek te eten en te drinken;
 • Voor iedere (lunch)pauze moeten handen. armen en gezicht te worden gewassen;
 • De beschermende kleding moet worden uitgetrokken, verpakt en worden weg gegooid in een daarvoor bestemde asbest afvalcontainer.
Tips > Voor meer informatie

Werkplan verwijderen AC-leidingen (alleen beschikbaar voor Heijmans medewerkers)

In combinatie met deze toolbox kan de film: “Ik hou je eraan” worden getoond.

De veiligheidsvoorschriften: “Hou je eraan!”


Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.