08 Gezondheids- en werkplekaspecten
 >  Wisselen filters luchtbehandelingskasten
Discussie > Bespreek het met je collega’s!
 • Ik ben extra alert sinds het coronavirus is geconstateerd in Nederland
 • Ik heb voor het wisselen van filters altijd de juiste PBM's ter beschikking
 • Ik weet welke PBM's ik moet inzetten hiervoor!
Introductie

Het verwisselen van filters bij onderhoud van luchtbehandelingskasten (LBK’s) is een handeling die onder meer bij de afdeling Service en Onderhoud wordt uitgevoerd. Dit kunnen kasten zijn van bijvoorbeeld klimaatinstallaties voor gebouwen. Maar ook afzuigsystemen van procesinstallaties of laboratoria kunnen filters bevatten die periodiek moeten worden vervangen.

 

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Filters kunnen stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid zijn. Denk hierbij aan:

 • Fijnstof
 • Zware metalen (chroom-6, lood etc)
 • Biologische agentia (micro-organismen; bacteriën, virussen en schimmels etc)
 • Kortom: alle stoffen die door het systeem gefilterd zijn en die in het filterpakket zitten

Als je de filters onzorgvuldig behandeld, kun je blootgesteld worden aan deze stoffen. Dit kan plaatsen via inademen, inslikken van (stof)deeltjes of via de huid. 

Nu is dit bij heel veel filters niet het geval en leidt dit over het algemeen niet tot gezondheidsklachten. Bij filters die geregeld worden vervangen is de blootstelling gering. Echter bij zeer vervuilde systemen is de kans op blootstelling en verspreiding van verontreinigde stoffen het grootst. Het is soms lastig aan de buitenkant te zien wat de vervuilingsgraad van een filters is.

Maatregelen > Wat moet je doen?
 • Zorg dat de installatie is uitgeschakeld (dit voorkomt onnodige verspreiding van stof)
 • Verwijder de filter rustig (met beleid) en doe deze in de zak/doos waarin de nieuwe filter is aangeleverd
 • Draag een mondneusmasker (FFP3, minimaal FFP2), bij het verwijderen van een aktiefkoolfilter is het dragen van een halfgelaatsmasker met hetzelfde filter nodig (A,B, E, K, Hg, P, zie toolbox ademhalingsbescherming gevaarlijke stoffen)
 • Draag altijd handschoenen
 • Filters nooit uitkloppen
 • Niet eten, drinken of roken tijdens deze werkzaamheden
 • Hygiënische maatregelen (was na afloop altijd uw handen)

EXTRA MAATREGELEN (bij filters van procesinstallaties of bij laboratoria)

 • Doe navraag welke stoffen in de desbetreffende ruimte zijn afgezogen voordat je met de werkzaamheden start
 • Pas je adembescherming hierop aan (weet je dit niet, vraag dit na bij je veiligheidscoördinator of arbeidshygiënist)
 • In sommige gevallen is een halfgelaatsmasker nodig
 • In de meeste gevallen is het dragen van nitrilhandschoenen voldoende
 • In sommige gevallen is het dragen van een wegwerpoverall nodig (type 5/6 of 3/5)
 • Filters moeten afgevoerd worden naar een erkende verwerker
 • Kortom: bedenk van tevoren welke PBM's nodig zijn!
Tips > Voor meer informatie

Heb je twijfels over de aard van de mogelijke verontreinigingen neem dan direct contact op met je leidinggevende of met je veiligheidscoördinator.Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.