10 Milieu & groene leefomgeving
 >  Amfibieën en vissen
Discussie > Bespreek het met je collega’s!
  1. Wat dient er allemaal te gebeuren voordat een sloot of een watergang gedempt of geschoond kan worden?
  2. Heb je te maken met rijsporen op je werk waar regenwater in kan blijven staan?
Het paddenscherm wordt gecontroleerd en waar nodig even rechtgezet.
Rugstreeppad
Grote modderkruiper
Introductie

In een watergang of in directe omgeving daarvan kan beschermde aquatische fauna aanwezig zijn.

Voorbeeld 1

Rugstreeppad in watergangen maar ook in een plas van een rijspoor en/of kuil kunnen rugstreeppadden zich voortplanten. Rugstreeppadden zijn pioniers die in staat zijn zich snel te verplaatsen en geschikte leefgebieden bezetten.

Voorbeeld 2

Grote modderkruiper is een beschermde vis die talrijk in de watergangen bij de Beatrixsluis te Nieuwegein voorkwam. Er zijn door Heijmans honderden exemplaren afgevangen en overgezet naar een watergang in de directe omgeving.

Risico's > Wat kan er gebeuren?
  • Stilleggen van werkzaamheden
  • Claims en/of boetes door contractpartners
  • Imagoschade.

Onachtzaamheid vanwege de onbekendheid van deze beschermde diergroep. Hiermee is de kans groot dat hun aanwezigheid over het hoofd wordt gezien en de dieren sneuvelen tijdens de werkzaamheden terwijl dit voorkomen had kunnen worden.

Maatregelen > Wat moet je doen?
  • Schakel op tijd een ecoloog van Heijmans in om te voorkomen dat werkzaamheden worden stilgelegd. Een ecoloog kan besluiten een deel van de watergang te dempen zodat vissen en amfibieën veilig kunnen worden overgezet
  • Vroegtijdig de uitvoeringsplanning afstemmen op de vastgestelde natuurkalender zodat op tijd preventieve maatregelen worden uitgevoerd
  • Tevens worden dan ook mitigerende maatregelen in de uitvoeringsplanning opgenomen
  • Afvangen en verplaatsen van vissen en amfibieën voor werk aan watergang (altijd onder begeleiding van een ecoloog)
  • Vissen en amfibieën één richting opdrijven - van het werkgebied af - zodat ze kunnen vluchten.

Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.