10 Milieu & groene leefomgeving
 >  Rugstreeppad
Discussie > Bespreek het met je collega’s!
  • Hoe ziet een rugstreeppad eruit?
  • Waar zit die graag?
1
2
3
4
Introductie

De rugstreeppad is een beschermde amfibie. De rugstreeppad kan het bouwterrein koloniseren c.q. in bezit nemen. Kenmerkend zijn:

  • kan tot 7 centimeter groot worden
  • rugstreeppad is een beschermde amfibie die zich snel kan voortplanten in pionierssituaties zoals een bouwterrein (tijdelijke plassen)
  • bestaat hoofdzakelijk uit bruine, grijze, gelige of groene grondkleuren.

De naam heeft de soort te danken aan de gele lengtestreep over de rug. Deze rugstreep is echter niet altijd aanwezig. De rugstreeppad is een pionierssoort en kan gedurende een lange periode eieren afzetten: van half april tot en met september.

De rugstreeppad is vooral tijdens de schemering en ’s nachts actief. Overdag verblijven de rugstreeppadden in muizenholen, onder (schuil)elementen of ingegraven in de bodem. De dieren wisselen gemakkelijk van verblijfplaats. De rugstreeppad heeft een voorkeur voor losgrondige zanderige bodems, snel opwarmende bodemplaatsen en ondiep (tijdelijk) water. Regenplassen en sporen van zware voertuigen waar regenwater in blijft staan, vormen een ideaal voortplantingswater, bijvoorbeeld Vlietvoorde Leidschendam.

Vlietvoorde Leidschendam