10 Milieu & groene leefomgeving
 >  Rugstreeppad
Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Welk nummer heeft de rugstreeppad?

1
2
3
4
Introductie

Tijdens deze toolboxmeeting besteden we aandacht aan de rugstreeppad. De rugstreeppad is een beschermde amfibie. De rugstreeppad kan zich snel voortplanten en bezit nemen van het terrein.

De rugstreeppad

  •  kan tot 7 centimeter groot worden
  •  kan een kleurstelling hebben die variabel is
  •  bestaat hoofdzakelijk uit bruine, grijze, gelige of groene grondkleuren

De naam heeft de soort te danken aan de gele lengtestreep over de rug. Deze rugstreep is echter niet altijd aanwezig. De rugstreeppad is een typische pionierssoort en kan gedurende een lange periode eieren afzetten: van half april tot en met september.

De rugstreeppad is vooral tijdens de schemering  en ’s nachts actief. Overdag verblijven de rugstreeppadden in muizenholen, onder (schuil)elementen of ingegraven in de bodem. De dieren geven de voorkeur aan losgrondige zanderige bodems en wisselen gemakkelijk van verblijfplaats. De rugstreeppad heeft een voorkeur voor losgrondige zanderige bodems, snel opwarmende bodemplaatsen en ondiep (tijdelijk) water. Regenplassen en sporen van zware voertuigen waar regenwater blijft staan, vormen ideaal voortplantingswater.

Risico's > Wat kan er gebeuren?
  • In het kader van de Wet natuurbescherming kan het project niet worden opgestart zonder ontheffing
Maatregelen > Wat moet je doen?

Specifieke maatregelen en werkwijze bij aanwezigheid van rugstreeppad

  • In de periode april- september ondiepe plassen direct dicht rijden want die kunnen voldoende zijn om eitjes af te zetten
  • Tijdelijke gronddepots voorkomen en vrijkomende grond (direct) verwerken ter voorkoming van het zich ingraven van de rugstreeppad
  • Geen losse platen en geen bouwmaterialen laten liggen omdat de rugstreeppad zich hieronder kan ‘verstoppen’
  • Mocht tijdens werkzaamheden de rugstreeppad aangetroffen worden, dan dient registratie plaats te vinden doormiddel van locatie, tijdstip en foto.
  • Neem contact op met Raoul van Acker / Heijmans Infra, Landschap & Ecologie