10 Milieu & groene leefomgeving
 >  Fauna-Zoogdieren
Discussie > Bespreek het met je collega’s!
  • De gevolgen zijn niet groot als je geen ontheffing aanvraagt.
Introductie

Voorbeeld:

De das maakt gebruik van een vaste route, doorsteek naar burcht en of fourageergebied.

Lijnvormige elementen als houtwallen en bomenrijen worden gebruikt als vliegroute door vleermuizen

Das en vleermuis

Vleermuis en das (maar ook andere zoogdieren) mogen niet worden gedood of opzettelijk verontrust; vaste rust- en verblijfplaatsen (zomer-, paar- en winterverblijfplaatsen), essentiële vliegroutes, foerageerplaatsen en burchten zijn beschermd. Ook in perioden waarin de dieren niet aanwezig zijn, mogen dergelijke plekken niet ongeschikt gemaakt worden of verloren gaan. In bepaalde gevallen kan gewerkt worden volgens een goedgekeurde gedragscode. Als te verwachten is dat bij een ingreep verstoring van vleermuizen en dassen of hun leefgebied zal plaatsvinden moet een ontheffing van de Wet natuurbescherming worden aangevraagd. Deze wordt verleend als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan en de ingreep een wettelijk erkend belang dient. Vooraf moet in vrijwel alle gevallen onderzoek naar de situatie ter plekke plaatsvinden.

Route die de das aflegt en daarbij de weg oversteekt (wissel)
Route die een vleermuis aflegt en daarbij de weg oversteekt
Risico's > Wat kan er gebeuren?
  • Niet op tijd beschikbaar zijn van een ontheffing.
  • Stilleggen van werkzaamheden
  • Claims en/of boetes door contractpartners
  • Imagoschade.
  • Het verstoren en sneuvelen van deze dieren tot gevolg
Maatregelen > Wat moet je doen?
  • Schakel op tijd een ecoloog van Heijmans in om te voorkomen dat werkzaamheden worden stilgelegd.
  • Vroegtijdig de uitvoeringsplanning afstemmen op de vastgestelde natuurkalender zodat op tijd preventieve maatregelen worden uitgevoerd
  • Tevens worden dan ook mitigerende maatregelen in de uitvoeringsplanning opgenomen
Tips > Voor meer informatie

Raadpleeg  de afdeling Landschap & Ecologie van Heijmans.  


Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.