10 Milieu & groene leefomgeving
 >  Werken rond en onder bomen
Tips > Voor meer informatie

Ga met elkaar in gesprek over het volgende:

  1. Boombescherming overdreven of niet? 
Introductie

Deze toolbox gaat over het voorkomen van schade aan bomen tijdens werkzaamheden: “een boomvriendelijke manier van werken”. Er zijn een aantal regels waar we aan moeten voldoen. Wat mogen we wel en wat mogen we niet doen in de buurt van bomen?

Een boom is ondergronds minstens net zo groot als boven de grond, vaak zelfs groter. Bescherming van bomen richt zich daarom niet alleen op de stam en takken, maar zeker zoveel op het ondergrondse deel: de wortels. Deze zijn van belang voor stevigheid, zuurstof, voedsel en vochthuishouding van de boom. Naast directe schade aan takken en wortels zijn bomen ook kwetsbaar door verdroging en bodemverdichting. Als basisregel geldt daarom dat we niet werken onder de boomkroon + 1,5 meter daarbuiten (= beschermingszone).

De boombeschermingszone = de omvang van de boomkroon + 1,5 meter. Binnen deze zone wordt niet gegraven, gereden of materiaal opgeslagen. (Zie ook de bomenposter van Handboek bomen)


Graven/ophogen
Boomzone
Opslag/parkeren
Snoeien alleen met toestemming
Vloeistof en gassen op afstand
Zie randvoorwaarden werkplan
Risico's > Wat kan er gebeuren?
  • Bovengrondse schade: schade aan takken, stam of stamvoet
  • Ondergrondse schade: afgekapte wortels of gebrek aan zuurstof en water door bodemverdichting
  • Hoge herstelkosten
Maatregelen > Wat moet je doen?

Vraag een boomdeskundige voor een advies op maat. Kwetsbaarheid van bomen is bijvoorbeeld afhankelijk van boomsoort, seizoen en de grondwaterstand. De deskundige kan projectspecifieke maatregelen vastleggen in een Boombeschermplan. Randvoorwaarden moeten altijd zijn uitgewerkt in een goedgekeurd werkplan!

Binnen de boombeschermingszone:

  • Wordt niet gegraven
  • Wordt geen materiaal / materieel opgeslagen
  • Wordt geen grond opgehoogd
  • Bronneringswater lokaal laten infiltreren onder de bomen
  • Worden bouwhekken geplaatst met een bomenposter (zie tips)
  • Alleen na instemming van een boomdeskundige kan worden afgeweken van bovenstaande regels