Michael van Drunen
12 Project specifieke toolboxen
 >  Werkvergunningen Heijmans/ASML
Introductie

Deze instructie beschrijft welke specifieke stappen moeten worden genomen om een correct gevulde en toegekende werkvergunning te verkrijgen en een veilige werkomgeving te bieden tijdens de activiteiten van de werkvergunning. Binnen ASML wordt gebruik gemaakt van een digitaal werkvergunningensysteem. Hierin dienen de vergunningen aangemaakt, goedgekeurd en gebruikt te worden bij het uitvoeren van werkzaamheden. Alle stappen moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met de ASML EHS-vereisten (Procedures en instructies) en lokale wetgeving.

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Risicovolle taken waarbij werkvergunningen mogelijk worden toegepast:

 1. Elektrisch werk
 2. Werken in een zone met explosiegevaar
 3. Werken op hoogte
 4. Heet werk
 5. Werken in besloten ruimte
 6. Hijsen en heffen
 7. Graven
 8. Werken met gevaarlijke stoffen
 9. Werken met biologische agentia
 10. Werken met stralingsbronnen  

Voor bovenstaande activiteiten is het verplicht een TRA additioneel aan de werkvergunning toe te voegen.Uitgangspunt is dat werkzaamheden die voor of namens CRE worden uitgevoerd door contractors plaats vinden op een geldige werkvergunning.

Rollen

In het werkvergunningenproces dienen door alle betrokken te worden bij opstellen, beoordelen van de werkvergunning en executie van de werkzaamheden. Dit op basis van type werkzaamheden, gevaren en risico’s. Hierbij wordt onderscheid gemaakt van de volgende rollen:

Aanvrager:

Een werkvergunning voor het uitvoeren van CRE aangestuurde activiteiten wordt aangevraagd door een aanvrager, binnen Heijmans zijn dat de werkvoorbereiders.

Verstrekker:

De afdeling CRE F&M functioneert als verstrekker in het werkvergunningen proces. De rol als verstrekken mag hierbij gedelegeerd worden door CRE F&M.


Co-signer Veiligsteller:

Het is mogelijk om een beoordeling te laten uitvoeren door een specialist, deze beoordeelt de vergunning op zijn/haar expertise vlak:

 • Area expert (impact bepaalde locatie) 

 • Competence expert (bijv. Elektrotechnische werkzaamheden, NDO, enz.)

 • EHS expert (afwijking EHS (interne) procedures) 

 • Operational expert (Impact op bepaalde installatie)

Houder:

De houder binnen Heijmans is de monteur, hij/zij moet altijd  de werkzaamheden met een geldige (actieve) werkvergunning uitvoeren. Deze werkvergunning moet beschikbaar zijn in de werkomgeving en alle betrokkenen bij de werkzaamheden moeten op de hoogte zijn van de inhoud en werken conform de inhoud van de werkvergunning.

Veiligsteller:

Alle geïdentificeerde acties die nodig zijn om een veilige werkomgeving te bieden, worden geïmplementeerd door de veiligsteller. (indien veiligstelling noodzakelijk is). 

Veiligstellingen zijn o.a.: - LoToTo; - (Gas)metingen - Schakelen veiligheidsinstallaties (BMC, Sprinkler, enz.); - Afkoelen van system; - Systeem product/druk vrij maken; - Enz.​​​​​​​

VERGUNNINGSVORMEN

Afhankelijk van de aard van de werkzaamheden en de daaraan verbonden VGM risico’s zijn de werkzaamheden: 

 • Niet werkvergunning plichtig:​​​​​​​ Visuele inspecties, werkopnamen, toezicht houden, schouwen; Restauratie en catering werkzaamheden; Regulier tuinonderhoud exclusief grof snoei- en graafwerk;  Onderhoud aan zonwering aan de binnenzijde; Plantenverzorging;  Reguliere afval verwerking; Werkzaamheden in daartoe ingerichte technische werkplaatsen. Etc.
 • Werkvergunningplichtig op basis van een enkelvoudige werkzaamheden: Een werkvergunning voor enkelvoudige werkzaamheden heeft een geldig van maximaal 7 dagen.
 • Werkvergunningplichtig op basis van een projectvergunning: Een projectvergunning is van toepassing voor werkzaamheden die vallen onder een CRE project. De projectvergunning heeft een geldigheid voor het in het project vooraf bepaalde tijdsduur. Indien deze tijdsduur niet gehaald wordt kan de vergunning verlengd worden.
 • Werkvergunningplichting op basis van een jaarvergunning(onderhoudsvergunning): Binnen ASML worden regelmatig standaard/terugkerende werkzaamheden uitgevoerd. Hiervoor kan er van de mogelijkheid gebruik gemaakt worden om een onderhoudsvergunning aan te vragen. Werkzaamheden die onder een onderhoudsvergunning kunnen vallen zijn o.a.:Jaarlijkse onderhoudswerkzaamheden installaties; Watermonsters; (Visuele) Controle werkzaamheden; Glazenwassen; Enz. De onderhoudsvergunning heeft een geldigheid voor een periode van maximaal 1 jaar.

           

           Let op bij een noodsituaties is: 

 • ter voorkoming van verdere onveilige situaties of escalaties is het opstellen van een werkvergunning niet verplicht;
 • De werkvergunning verliest zijn geldigheid in het gebied waarop de werkvergunning betrekking heeft;
 • Na het verhelpen van de  noodsituatie moet de vergunning opnieuw worden uitgegeven.

         Tooling:
         Binnen ASML is een digitaal werkvergunningstool beschikbaar om het werkvergunningsproces te ondersteunen. In               deze tool kan het werk worden gedefinieerd, kunnen gevaren en maatregelen worden beschreven en moet                         goedkeuring worden gegeven door relevante rollen in dit proces.
Maatregelen > Start-werk

Voordat je start met werken:

 • neem je met alle betrokkenen de werkvergunning door;
 • heb je kennis genomen van de risico's en maatregelen;
 • zet je de werkvergunning op ''actief'' in de Intelex app;
 • mocht er zich iets voor doen waardoor je de werkzaamheden niet meer veilig kan uitvoeren dan stop je met werken en neem je contact op met de aanvrager.
Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Ga met elkaar in gesprek over het volgende:

 1. Welke rol heb jij op een werkvergunning?
 2. Weet jij wat er van je wordt verwacht in jou rol?Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.