01 Organisatorische aspecten
 >  Melden
Introductie

Iedere werknemer bij Heijmans probeert zijn of haar werk zo goed en zo veilig mogelijk uit te voeren. Het is desondanks niet uit te sluiten dat er incidenten plaatsvinden. Om te kunnen leren van deze incidenten besteden we in deze toolbox aandacht aan het melden van incidenten.

Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Ga met elkaar in gesprek over het volgende:

  1. Wanneer meld jij iets?
  2. Welke situaties heb jij gemeld in de GO! APP?
Waarom melden?

Ongevallen vinden plaats in een bepaalde verhouding. Zoals in onderstaande veiligheidspiramide te zien is vinden er  voorafgaande aan dodelijke/ernstige ongevallen veel onveilige handelingen of onveilige situaties plaats. Door te leren van onveilige handelingen of onveilige situaties kunnen dodelijke/ernstige ongevallen voorkomen worden.


​​​​​​​ 


Door incidenten te melden kunnen we onder andere:

1) Leren van incidenten. Door incidentenonderzoek kunnen we passende maatregelen nemen om herhaling van (vergelijkbare) incidenten te voorkomen. 

2) Trends in (on)veiligheid zichtbaar maken.

3) Knelpunten zichtbaar maken bij het management. Bepaalde situaties zijn namelijk onvoldoende bekend bij het management. Deze situaties worden daardoor niet herkend als knelpunt en worden daarom niet aangepakt.

Wat, wanneer en hoe melden?

Meld alle onveilige situaties, (bijna)ongevallen en andere bijzondere voorvallen: liever tien meldingen te veel dan één melding te weinig. Meld deze zaken ook altijd direct. Wacht niet tot de volgende dag. 

Melden van een ongeval, een onveilige situatie, een milieu incident, een graafschade en een veilige situatie moet via de GO! APP. 

​​​​​​​​​​​​​​Gebruik bij ernstige situaties altijd de 'Calamiteiten & incidenten actielijst'. Deze lijst staat in de GO! APP onder de tegel "Bij nood & ongevallen". Neem bij ernstige situaties altijd telefonisch contact op met de Coördinator Veiligheid van je bedrijfsstroom.  

Melden van ongewenst gedrag, integriteit en misstanden kan bij een vertrouwenspersoon, of bij de Compliance Officer van Heijmans.

Wat gebeurt er met GO-meldingen?

Als je een ongeval of milieu incident meldt in de GO! APP gebeurt er het volgende:

1) De projectverantwoordelijke, de manager van het profit center en de Coördinator Veiligheid ontvangen een e-mail met de melding. Samen doorlopen zij een eenduidig ongevalsmanagement proces, het zogenaamde 1-3-14 proces, om de melding af te ronden. De melder en enkele leden van het management krijgen ook een e-mail met de melding. 

2) Als de melding wordt afgesloten ontvangt de melder een e-mail dat de melding is afgesloten. In deze e-mail worden ook de genomen maatregelen toegelicht


Als je een onveilige situatie of veilige situatie meldt in de GO! app gebeurt er het volgende:

1) De projectverantwoordelijke ontvangt een e-mail met de melding en krijgt de taak om de melding af te ronden. De melder en de Coördinator Veiligheid krijgen ook een e-mail met de melding. 

2) Als de projectverantwoordelijke de melding heeft afgerond in de GO! APP krijgt de Coördinator Veiligheid de taak om de afhandeling van de melding te toetsen. Als de maatregelen voldoende zijn en er geen sprake is van een HIGH potential sluit de Coördinator Veiligheid de melding.    

3) Als de Coördinator Veiligheid de melding heeft afgesloten ontvangt de melder een email dat de melding is afgesloten. In deze e-mail worden ook de genomen maatregelen toegelicht. 


Als je een graafschade meldt in de GO! APP gebeurt er het volgende:

1) Een financieel administratief medewerker ontvangt een e-mail met de melding en krijgt de taak om de melding af te ronden. De project verantwoordelijke en enkele leden van het graafschadepreventieteam krijgen ook een e-mail met de melding.

En als ik nu niet meld?

Als een incident niet gemeld wordt ontneem je Heijmans de mogelijkheid om te verbeteren. Extreem gezien kan dat er toe leiden dat er ooit een ongeval gebeurt dat voorkomen had kunnen worden.


Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.