08 Gezondheids- en werkplekaspecten
 >  Grenswaarde
Introductie

De grenswaarde (vroeger bekend als MAC waarde) is de maximaal toegestane concentratie van een (gevaarlijke) stof in de individuele ademhalingszone van een werkende. De stof kan voorkomen als gas, damp, deeltje, aerosol of vezel. Uitgangspunt is dat de gezondheid van werknemers én hun nageslacht niet wordt geschaad. Voor stoffen zonder een veilige drempelwaarde kan geen grenswaarde worden vastgesteld die dit veiligheidsniveau biedt. Dat zijn vaak kankerverwekkende en mutagene stoffen (CM stoffen), en stoffen die luchtwegallergieën kunnen veroorzaken. Mutageen betekent dat de stof het DNA kan aantasten. 

De grenswaarde bepaald dus feitelijk hoeveel van een bepaalde stof in de lucht mag zitten (of via de huid) die je binnen mag krijg op je werkplek zonder gezondheidsrisico’s. 

Een aantal grenswaarden is vastgesteld door de overheid. Deze kun je vinden in de Arboregeling. Voor stoffen die niet wettelijk zijn vastgelegd moet de werkgever zelf een veilige waarde vaststellen. Dat zijn de ‘private’ grenswaarden. 

Grenswaarde TGG-8u

Grenswaarden zijn tijdgewogen gemiddelden over 8 uur, aangeduid met TGG-8u. Binnen deze periode van 8 uur kunnen concentratieniveaus voorkomen die hoger zijn dan de grenswaarde als getal. Deze moeten dan echter worden gecompenseerd door lagere waarden waardoor het 8 uur-gemiddelde niet wordt overschreden. De overschrijding mag echter nooit tot gezondheidsschade leiden.

Grenswaarde C

Daarnaast kan bij een grenswaarde sprake zijn van een plafondwaarde (ceiling-waarde). Een dergelijke absolute blootstellingsgrens mag niet worden overschreden. In bepaalde gevallen wordt om praktische redenen de ceiling-waarde vertaald in een tijdgewogen gemiddelde grenswaarde over 15 of 30 minuten. 

Grenswaarde TGG-15min of 30 min

In een aantal gevallen (de zogenoemde piekblootstellingen) is een grenswaarde als tijdgewogen gemiddelde over 15 of 30 minuten vastgesteld (TGG-15min of TGG-30min). Hier vindt gedurende de dag verder geen of een te verwaarlozen blootstelling aan gevaarlijke stoffen plaats. Daarnaast wordt hiermee voorkomen dat medewerkers gedurende een korte tijd niet worden blootgesteld aan hoge blootstellingsniveaus. Als er voor een stof geen TGG-15 of 30 is vastgesteld dan wordt voor een korte blootstelling de TGG-8 vermenigvuldigd met factor 2.

Grenswaarde-H

De toevoeging ‘H’ aan de grenswaarde geeft aan, dat de stof makkelijk opgenomen kan worden door de huid. Bij deze stoffen moeten passende maatregelen genomen worden om huidcontact te voorkomen. 

Voor alle stoffen moet een grenswaarde zijn vastgesteld ook voor mengsels. Leveranciers zijn verplicht een veiligheidsinformatieblad (SDS Safety Data Sheet) op te stellen. Heijmans heeft in het programma ‘Toxic’ alle veiligheidsinformatiebladen (VIB) opgenomen van de stoffen die gebruikt worden. Tevens is hier een werkplekinstructiekaart (WIK) opgenomen.

WEET, WAAR JE MEE WERKT!Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.