08 Gezondheids- en werkplekaspecten
 >  Składowanie niebezpiecznych substancji
Dyskusja > Omów ze swoimi kolegami!
 1. To przesada! W moim domu niebezpieczne substancje są przechowywane w szopie.
 2. Używam odpowiednich ŚOI zgodnie z wymaganiami operacyjnymi.
Wprowadzenie

W tym instruktażu BHP omówimy zagadnienie składowania niebezpiecznych substancji.

Co to są substancje niebezpieczne? Kilka przykładów:

 • Klej;
 • Rozpuszczalniki;
 • Środki czyszczące;
 • Farba, itp. .

Jakie są cechy substancji niebezpiecznych?

 • Łatwopalne;
 • Toksyczne (trujące);
 • Utleniające (przyspieszają rozprzestrzenianie się ognia);
 • Korozyjne (żrące);
 • Niebezpieczne dla środowiska.

Zwroty H i P oraz piktogram na opakowaniu

Opakowanie musi zawierać zwroty H i P oraz dołączony piktogram.

 • H- zwroty (hazard/wskazanie niebezpieczeństwa);
 • P- zwroty (precautionary/środki ostrożności).

Przykładami niestabilnych substancji wybuchowych są:

 • Nadtlenku benzoilu i piorunian rtęci.

Poniższe informacje dotyczą niestabilnej substancji wybuchowej:

 • piktogram GHS - GHS01 (wybuch);
 • zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia H200 Niestabilna substancja wybuchowa;
 • i środek ostrożności P201-Przeczytaj specjalne instrukcje przed użyciem.
Ryzyko > Co może się zdarzyć?
 • Pożar;
 • Wybuch;
 • Narażenie na działanie substancji niebezpiecznych;
 • Choroby skórne;
 • Uszkodzenie dróg oddechowych lub układu nerwowego;
 • Rozlanie substancji niebezpiecznej w miejscu przechowywania.
Przykłady piktogramów
Środki > Co należy zrobić?

Czego nie trzeba specjalnie przechowywać?

Zapasy robocze:

 • nie muszą być przechowywane w ognioodpornej szafce lub pojemniku;
 • muszą odpowiadać ilości potrzebnej na 1 dzień;
 • nie mogą znajdować się na trasie wózków widłowych lub innych pojazdów;
 • nie mogą blokować dróg ewakuacyjnych.

Co należy specjalnie przechowywać?

 • Niebezpieczne substancje znajdujące się w magazynach. 
 • Niebezpieczna substancja, która czeka na wywóz.

Jak należy przechowywać niebezpieczne substancje?

Substancje niebezpieczne muszą być przechowywane w miejscach i opakowaniach przeznaczonych do tego celu, takich jak szafka przeciwpożarowa, specjalne pojemniki itp.

Przechowywanie musi spełniać następujące wymagania:

 • Jeśli składowany materiał składa się z 50 lub więcej litrów niebezpiecznych płynów, opakowanie należy umieścić na wierzchu szczelnej tacy przelewowej lub podobnego urządzenia. Pojemność tacy przelewowej powinna być równa największemu opakowaniu + 10% całej objętości;
 • Do przechowywania ilości do 150 litrów można wykorzystać szafę magazynową;
 • A container may be used to store up to 500 litres
 • Rozlane lub wyciekające substancje niebezpieczne należy jak najszybciej usunąć.
 • Er zijn stoffen waar strengere regels gelden zoals zeer brandbare stoffen en CMR stoffen. Hierbij zijn vanaf 25 liter de bovenstaande eisen al van toepassing


CMR stoffen:

Bij dit pictogram extra aandacht besteden aan mogelijke aanvullende eisen.

Een stof met dit pictogram kan mogelijk een CMR stof zijn.Jakie substancje należy przechowywać oddzielnie?

 • Opakowane substancje niebezpieczne, które mogą ze sobą wchodzić w reakcje;
 • Dotyczy to reakcji, które powodują zmianę temperatury lub ciśnienia lub powstawanie gazów. 
 • Należy sprawdzić kartę informacyjną produktu dołączoną do danej substancji niebezpiecznej. W karcie informacyjnej produktu znajduje się informacja, czy produkt musi by składowany osobno.

Magazyn musi:

 • być zamknięty i wietrzony za pomocą powietrza atmosferycznego;
 • być opatrzony piktogramem lub tekstem „ZAKAZ UŻYWANIA OTWARTEGO OGNIA PALENIE TYTONIU ZABRONIONE”;
 • W szafce PGS nie należy składować „substancji innych niż niebezpieczne”;

Wymagania dla szafki PGS:

 • Przelewanie substancji niebezpiecznych (Wykaz substancji niebezpiecznych) w szafce PGS jest zabronione;
 • W szafce PGS nie należy składować „substancji innych niż niebezpieczne”;
 • Należy używać tylko szafek PGS, które posiadają funkcję samozamykania;
 • Po użyciu zamknąć drzwiczki szafki PGS.

Opakowanie:

 • składowanych substancji musi być w dobrym stanie; i
 • musi posiadać odpowiednie oznaczenie (symbole zagrożenia, etykiety)

Ulotki i materiały na temat bezpieczeństwa/zagrożeń

Van de aanwezige stoffen zijn gevarenkaarten/veiligheidswaaiers beschikbaar. Klik hiervoor op onderstaande links:

https://heijmans.sharepoint.com/teams/AFD-HI-KenV-Infra/BPS%20Documenten/Veiligheidswaaier%20Civiel.pdf

https://heijmans.sharepoint.com/teams/AFD-HI-KenV-Infra/BPS%20Documenten/Veiligheidswaaier%20Wegen.pdf

http://pisa.arbouw.nl/Authorized/Users/Cards/displayProductCard.aspx