10 Milieu & groene leefomgeving
 >  Wet natuurbescherming
Discussie > Bespreek het met je collega’s!
 • Ik ken de inhoud van de Wet Natuurbescherming op hoofdlijnen.
Introductie

De Wet natuurbescherming (Wnb) beschermt Nederlandse natuurgebieden en planten- en diersoorten. De wet geldt sinds 1 januari 2017 en vervangt 3 wetten:  de Natuur- beschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en Boswet.

 • Het uitgangspunt is dat geen schade mag worden toegebracht aan beschermde dieren of planten, tenzij dit nadrukkelijk is toegestaan. Een gedragscode kan in Bestendig Beheer & Onderhoud en kleinschalige ruimtelijke ontwikkelingen wat meer speelruimte geven, maar in beginsel is een beschermde soort doden of verstoren in het voortplantingsproces verboden. En eigenlijk geldt ditzelfde ook voor een Ontheffing: een Ontheffing Wnb is geen “license to kill”. Heijmans hanteert de volgende drietrapsraket ten aanzien van de bescherming van flora en fauna:
 1. Voorkomen;
 2. Preventieve en verzachtende (mitigerende) maatregelen; 
 3. Ontheffing aanvragen (lang traject waarvoor ook uitgebreide onderzoeken nodig zijn, op basis van een QuickScan kan geen Ontheffing aangevraagd worden).

Trede 2 en vooral 3 proberen we te vermijden door het aanpassen van de uitvoeringsmethode en vooral de planning van de werkgangen.

Mede op basis van de Gedragscode wordt door de adviseur van Landschap & Ecologie van Heijmans een ecologisch werkprotocol, EWP, opgesteld om aan te geven hoe je met de beschermde Flora en Fauna in en om het projectgebied omgaat. Met het EWP wordt de Gedragscode projectspecifiek gemaakt op de uitvoeringsmethode die in de planvoorbereiding wordt bepaald.

Een EWP kan ook als een kwaliteitsborgingsinstrument gezien worden en samen met het Ecologisch Logboek wordt de aantoonbaarheid van onze naleving van de Wet natuurbescherming vastgelegd c.q. gedocumenteerd. 

Ook wordt een ecologische inspectie van het projectgebied + eventuele vrijgave (met voorwaarden) uitgevoerd. Het Ecologisch Logboek kan dan de tijdlijn (kapstok) waarin alle relevante acties en gebeurtenissen op het gebied van ecologie genoteerd worden.

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Risicovolle taken waarbij mogelijk een ontheffing moet worden aangevraagd.

 • Maaien en snoeien
 • Graven, boren en dempen
 • Slopen en bouwen
 • Verwijdering en aanleg wegen
 • Veranderen of verleggen van grondwaterstand, waterhuishouding en watergangen
 • Inzet mankracht en materieel
 • Verduurzamen woningen

Belangrijke risico's bij overtreding van Wet natuurbescherming

 • Bestuurlijke boete bij bepaalde overtredingen: economisch delict;
 • Bestuurlijke dwang: Stil leggen van werkzaamheden;
 • Claims en/of boetes door contractpartners;
 • Imagoschade.

Maatregelen > Wat moet je doen?

Samengevat bevat een werkvergunning informatie over

 • Welke perso(nen) er aan het werk zijn
 • De omstandigheden waarin gewerkt wordt
 • De periode waarin de werkzaamheden plaats vinden
 • De werkzaamheden
 • De voorwaarden waaronder de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd 

Een ontheffing is geldig voor een specifieke periode, vaak een aantal jaar.

Tips > Voor meer informatie

Tip: raadpleeg de vakdiscipline landschap en ecologie van Heijmans PrOm; zij zijn bekend met de Wet natuurbescherming.

Voor vragen kun je een mail sturen naar ecologie@heijmans.nl


Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.