10 Milieu & groene leefomgeving
 >  Wet natuurbescherming
Discussie > Bespreek het met je collega’s!
  • Ik ken de inhoud van de Nieuwe Natuurwet op hoofdlijnen.
Introductie

De Wet natuurbescherming (Wnb) beschermt Nederlandse natuurgebieden en planten- en diersoorten. De wet geldt sinds 1 januari 2017 en vervangt 3 wetten:  de Natuur- beschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en Boswet.

Het uitgangspunt is dat geen schade mag worden toegebracht aan beschermde dieren of planten, tenzij dit nadrukkelijk is toegestaan. Heijmans hanteert de volgende drietrapsraket ten aanzien van de bescherming van flora en fauna:

  • Voorkomen;
  • Preventieve en verzachtende (mitigerende) maatregelen; 
  • Ontheffing.

Mede op basis van de Gedragscode wordt door de adviseur van Landschap & Ecologie van Heijmans een ecologisch werkprotocol, EWP, opgesteld om aan te geven hoe je met de beschermde Flora en Fauna in en om het projectgebied omgaat.  

Ook wordt een ecologische inspectie van het projectgebied + eventuele vrijgave (met voorwaarden) uitgevoerd.

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Belangrijke risico's bij overtreding van Wet natuurbescherming

  • Bestuurlijke boete bij bepaalde overtredingen;
  • Stil leggen van werkzaamheden;
  • Claims en/of boetes door contractpartners;
  • Imagoschade.
Tips > Voor meer informatie

Tip: raadpleeg de vakdiscipline landschap en ecologie van Heijmans Grond & Wegen; zij zijn bekend met de Wet natuurbescherming.Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.