06 Bijzondere werkzaamheden
 >  Praca w przestrzeniach zamkniętych
Wprowadzenie

Na placach budowy i w miejscach, w których Heijmans prowadzi prace znajdują się tzw. „przestrzenie zamknięte”, do których trzeba wejść, aby wykonać określone prace.

Zanim pracownik znajdzie się w zamkniętej przestrzeni, dochodzi do oceny zagrożeń i podjęcia odpowiednich środków zaradczych. Szkolenie to dotyczy najczęściej występujących zagrożeń i podejmowania zapobiegających im środków.

                                                              

Czym jest przestrzeń zamknięta?

Przestrzeń zamknięta to zupełnie zamknięta lub częściowo otwarta przestrzeń, do której wstęp może być utrudniony. Jest to przestrzeń zaprojektowana nie po to, aby przebywali w niej ludzie. Jest ona często ograniczająca pod kątem swobody ruchu i trudno dostępna, utrudniająca ewakuację. Mogą w niej znajdować się pozostałości trujących i łatwopalnych substancji, ograniczających zawartość tlenu.

Przykładami zamkniętych przestrzeni są:

Zbiorniki, chłodnie kominowe, beczki buforowe, piwnice, przestrzenie techniczne do układania kabli, pustki podpodłogowe, kanalizacja i studzienki kanalizacyjne, szyby wind, podwójne ściany i dna, wykopane studzienki i rowy głębsze niż

1,80 m, centrale klimatyzacyjne, tunel na rurociąg, kocioł parowy, zbiornik na wodę, studzienki instalacji tryskaczowej i przeznaczone na deszczówkę.


Uwaga:

W pustce podpodłogowej trudno dotrzeć do stanowiska pracy i je wentylować. Przeważnie jest w niej ciemno, ciasno i w przypadku sytuacji nadzwyczajnej trudno z niej szybko uciec.

Pożądane wymiary pustki podpodłogowej wynoszą:

 • Właz do pustki przynajmniej o wymiarach – 62 x 100 cm.
 • Minimalna wysokość pustki podpodłogowej – 80 cm.
 • Swobodna przestrzeń do poruszania się (pod belkami i rurami) – 60 cm.
 • Maksymalna odległość z pustki podpodłogowej do włazu wynosi 7,5 metra przy wysokości mniejszej niż 80 cm i 18 metrów przy wysokości równej lub większej niż 80 cm.

W pustce podpodłogowej można pracować bez przerwy najwyżej przez półtorej godziny, potem musi nastąpić 15 minutowa przerwa.

W przypadku, gdy jej wymiary są mniejsze, w pustce podpodłogowej można pracować bez przerwy najwyżej przez godzinę, po której musi nastąpić 15 minutowa przerwa.


                                                           

Ogólne wymogi

Każdego, kto wchodzi lub pracuje w zamkniętej przestrzeni obowiązuje, że może przystąpić do prowadzenia prac wyłącznie, gdy:

 • Wystąpiono o pozwolenie na prowadzenie prac, w którym znajduje się opis ryzyka i zarządzania nim w postaci analizy ryzyka danego zadania (TRA).
 • W pozwoleniu na prowadzenie prac znajduje się przynajmniej opis zagrożeń wymienionych w Inwentaryzacji i Ewaluacji Ryzyka i w uzupełnieniu szczególne zagrożenia obecne na danym stanowisku pracy.
 • Przed przystąpieniem do prac doszło do omówienia z koordynatorem ds. bezpieczeństwa danego projektu sposobu ich wykonania i najlepiej wspólnej oceny sytuacji na miejscu.
 • Przeprowadzono analizę ryzyka w ostatnim momencie przed przystąpieniem do pracy (LMRA)
 • Wyznaczono pracownika asekurującego odpowiedzialnego za nadzór podczas prowadzenia prac.​​​​​​​                                                            
Pracownik asekurujący i specjalista ds. pomiaru gazu

Pracownik asekurujący:

 • To osoba odpowiedzialna za komunikację, rejestrację pracowników wchodzących do przestrzeni zamkniętej, cały czas obecna w trakcie prowadzonych wewnątrz prac.
 • Znająca zagrożenia, treść pozwolenia na prowadzenie prac i analizę ryzyka danego zadania oraz środki zarządzania nim.
 • Będąca w stanie wezwać pomoc bez opuszczania swojego posterunku przy włazie.
 • Potrafiąca podjąć konieczne działania do czasu przybycia ratowników z wyjątkiem wchodzenia do przestrzeni zamkniętej.

Pracownikowi asekurującemu NIE WOLNO:

– Pomagać w pracach, gdyż to może odwrócić jego uwagę od zadań, do których został wyznaczony.

– Stracić z oczu włazu do przestrzeni zamkniętej tak długo, jak przebywają w niej pracownicy lub pozostawiono ją bez zapewnienia w niej bezpieczeństwa.


Specjalista ds. pomiaru gazów:

Pomiaru gazu może dokonywać wyłącznie pracownik posiadający kwalifikacje do wykonywania takich pomiarów. Pracownik ten nie tylko posiada odpowiednie kwalifikacje, ale i ważne zaświadczenie upoważniające do wykonywania pomiarów.


                                                                

Ryzyko > Co może się wydarzyć?

W zamkniętej przestrzeni może istnieć lub powstać w wyniku prowadzonych prac niebezpieczna atmosfera. Mogą wystąpić zagrożenia prowadzące do uduszenia, odurzenia, zatrucia, pożaru lub wybuchu.

 1. Uduszenie: uniemożliwienie organizmowi oddychania. W zamkniętej przestrzeni może dojść do uduszenia pracowników w wyniku wyparcia tlenu przez gazy obojętne.
 2. Odurzenie: utrata lub zmniejszenie świadomości w wyniku oddziaływania określonej substancji.
 3. Zatrucie: zatrucie zwane również intoksykacją to wchłonięcie określonej ilości substancji i w jego wyniku uszkodzenie organizmu.
 4. Pożar: to niepożądane palenie się ognia, który może rozprzestrzeniać się bez przeszkód i powodować szkody oraz niebezpieczeństwo.
 5. Eksplozja: zwana również wybuchem, to nagły wzrost objętości pewnej ilości materii i gwałtowne uwolnienie energii, któremu towarzyszy zwykle wysoka temperatura i uwolnienie gazów.
                                                                                                 
Środki > Podczas prowadzenia prac w przestrzeniach zamkniętych

Przed przystąpieniem do pracy i wejściem do przestrzeni zamkniętej podejmujemy następujące środki zaradcze:

 • Umieszczamy przy wejściu do przestrzeni zamkniętej tablicę z widocznym na niej wyraźnie napisem „Zagrożenie! Przestrzeń zamknięta / Zakaz wstępu osobom nieupoważnionym.”
 • Jak najbliżej zamkniętej przestrzeni odłączamy lub zaślepiamy rurociągi, aby zapobiec dostaniu się do niej gazów i cieczy (instrukcja pracy Lock-out Tag-out Try-out).
 • Wykwalifikowany w zakresie prowadzenia pomiarów pracownik przeprowadza pomiary stężenia gazów i tlenu.
 • Unieruchamiamy mogące poruszać się w zamkniętej przestrzeni części, w taki sposób by nie doszło do ich przypadkowego ponownego uruchomienia.
 • Stosujemy w przestrzeni zamkniętej bezpieczne napięcie (50 V przy prądzie przemiennym i 120 V przy prądzie stałym).
                           
                                                  

Na zdjęciu: specjalista ds. pomiarów przeprowadza pomiary przed przystąpieniem do prac


Podczas prowadzenia prac w zamkniętej przestrzeni podejmujemy następujące środki:

Wygradzamy obszar, aby nie znalazły się w jego granicach osoby, które nie mają do wykonania żadnego zadania w zamkniętej przestrzeni.

 • Na wypadek sytuacji nadzwyczajnych usuwamy wszystko, co znajduje się na drogach dojazdowych i ewakuacyjnych.
 • Korzystamy z osobistego miernika gazu.
 • Jeśli nie ma pewności, że cały czas można zagwarantować bezpieczeństwo pracownikom, podczas prowadzenia prac pomiary wykonujemy regularnie lub w sposób ciągły.
 • Zapewniamy obecność odpowiednich środków gaśniczych.
 • Nigdy nie umieszczamy w zamkniętej przestrzeni butli z gazem (np. z tlenem). Podczas przerw w pracy zamykamy zarówno palnik, jak i butle z gazem i usuwamy je z zamkniętej przestrzeni.
                                                     ​​​​​​​                                                      
                                               Na zdjęciu: Miernik wielogazowy do prowadzenia ciągłych pomiarów
Dyskusja > Do omówienia z pracownikami!

Zagadnienia do omówienia:

 1. Dlaczego wchodzenie i prowadzenie prac w zamkniętej przestrzeni wymaga szczególnej ostrożności?
 2. Czy znamy wszystkie zagrożenia, które mogą pojawić się w zamkniętej przestrzeni, w której mamy przeprowadzić prace i czy podjęliśmy wystarczające środki zaradcze?
Rada > Więcej informacji

Szkolenie Akademii Heijmans Pomiar gazu przed przeprowadzeniem prac w zamkniętej przestrzeni

Zalecenia centrum wiedzy i doradztwa Volandis Praca w przestrzeniach zamkniętych

Abomafoon 6.01 Praca w przestrzeniach zamkniętych

Film szkoleniowy MicroRAE (osobisty miernik gazu)


Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.