01 Arbozorg en organisatie van de arbeid
 >  Roken verboden
Discussie > Bespreek het met je collega’s!
 • Ik vind het onzin dat ik niet op de bouwplaats mag roken.
 • Ik spreek een ander erop aan als hij rookt waar het niet mag
Introductie

Roken en meeroken is schadelijk voor de gezondheid. Op de werkplek komt meeroken vaak voor omdat rokers en niet-rokers daar bijna dagelijks langdurig samen zijn. In 2002 is de tabakswet van kracht geworden en daarin is vastgelegd dat iedere medewerker recht heeft op een rookvrije werkplek. In 2004 is deze wet in werking getreden en opgenomen de Arbeidsomstandighedenwet. Deze toolbox gaat over het Heijmans rookbeleid.

Risico's > Wat kan er gebeuren?
 • Schadelijk voor de gezondheid van de roker en de mensen in zijn omgeving
  • Longkanker
  • Chronische longaandoening
  • Extra slijm
  • Hart en vaatziekte
 • Brandgevaar
Maatregelen > Wat moet je doen?

Het rookbeleid van Heijmans kent de volgende afspraken: 

 • Gemeenschappelijke ruimtes: er geldt een rookverbod voor alle gemeenschappelijke ruimtes zoals vergaderruimtes, leslokalen, gangen, toiletten, liften, bouwketen, schaftketen/wagens en waslokalen
 • Kantines: voor alle kantines en schaftlokalen geldt een totaal rookverbod
 • Vergaderingen: tijdens vergaderingen geldt een totaal rookverbod
 • Werkkamers: in alle werkkamers geldt een algemeen rookverbod
 • Personenauto's, bedrijfswagens, vrachtwagens, cabines van bouwmachines: in al deze voertuigen geldt een rookverbod, ook als er slechts één bestuurder is en geen overige inzittenden
 • Showroom: ook in showrooms van Heijmans geldt een rookverbod, dus ook voor de klanten
 • Voor de elektronische sigaret (e-sigaret) gelden dezelfde afspraken als voor de gewon (tabak) sigaret, aangezien dit ook een verslavend product is dat zeer giftige stoffen bevat

Om aan "rokende" medewerkers tegemoet te komen kunnen speciale afgesloten rookruimtes aangewezen worden. Dit is afhankelijk van de eventueel beschikbare vrije ruimte per locatie. De aan te wijzen eventuele rookruimtes wordt overgelaten aan de eindverantwoordelijke per locatie. Ook hier moet echter wel rekening worden gehouden dat anderen geen hinder van deze ruimte mogen ondervinden. Een goede isolatie en afzuiging zal dus een voorwaarde zijn.

bron: Handboek HRM augustus 2016, pag 102

Tips > Voor meer informatie
 • Geef duidelijk aan waar niet gerookt mag worden
 • Vermeld in de projectinformatie (instructie) duidelijk waar niet gerookt mag worden
 • Wijs elkaar op de nadelen van roken

Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.